دوره و شماره: دوره 17، شماره 115، مهر 1393، صفحه 1-26 (هفته اول مهر ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی تأثیر کپسول خوراکی زعفران بر شدت درد فاز فعال مرحله اول زایمان

صفحه 1-10

صدیقه اظهری؛ صدیقه احمدی؛ حسن رخشنده؛ حوریه جعفرزاده؛ سیدرضا مظلوم


مروری

2. بررسی میزان شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان ایرانی: مطالعه مروری و متاآنالیز

صفحه 11-21

فاطمه سایه میری؛ فائزه کیانی؛ کوروش سایه میری؛ فرج اله ملکی؛ محمد احمدی؛ معصومه شوهانی


گزارش مورد

3. گزارش یک مورد دفع واژینال میوم اینترامورال بعد از زایمان

صفحه 22-26

معصومه میرتیموری؛ سلمه دادگر؛ منیره پورجواد