دوره و شماره: دوره 17، شماره 118، مهر 1393، صفحه 1-29 (هفته چهارم مهر ماه 1393) 

مروری

2. ملاتونین و اهمیت آن در پیشگیری و درمان سرطان پستان: (یک مرور هدفمند)

صفحه 10-21

الهه نوشین فر؛ داوود بشاش؛ ناهید خداکرمی؛ گوهر محمدی؛ افسون تقوی؛ مینو شاهانی؛ لیلی حسینی؛ محمد اسماعیل اکبری


اصیل پژوهشی

3. بررسی تأثیر حمایت تلفنی بر شدت تهوع و استفراغ نیمه اول بارداری در زنان نخست باردار

صفحه 18-29

زهرا عابدیان؛ نرجس عباس زاده؛ رباب لطیف نژاد رودسری؛ محمدتقی شاکری