دوره و شماره: دوره 17، شماره 110، مرداد 1393، صفحه 1-22 (هفته چهارم مرداد ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی شیوع آنتی بادی پراکسیداز تیروئید و اثر درمانی لووتیروکسین بر پیامد بارداری در زنان باردار دارای آنتی بادی

صفحه 1-7

فریبا سیدالشهدایی؛ شهلا نوروزی؛ شعله شاه غیبی؛ ربابه محمد بیگی؛ نسرین صوفی زاده؛ معصومه رضایی


2. مقایسه تأثیر ناپروکسن، ایندومتاسین و ایبوپروفن در درمان لکه بینی ناشی از IUD

صفحه 8-15

مژگان نینوائی؛ نرجس بحری؛ حمیدرضا سلطانی؛ زهرا دولت آبادی؛ سقراط فقیه زاده