دوره و شماره: دوره 17، شماره 111، شهریور 1393، صفحه 1-29 (هفته اول شهریور ماه 1393) 
2. بررسی تأثیر رایحه بهار نارنج بر شدت اضطراب مرحله اول زایمان

صفحه 12-19

معصومه نمازی؛ صدیقه امیرعلی اکبری؛ فراز مجاب؛ عاطفه طالبی؛ حمید علوی مجد؛ شراره جان نثاری