دوره و شماره: دوره 17، شماره 111، شهریور 1393، صفحه 1-29 (هفته اول شهریور ماه 1393)