دوره و شماره: دوره 17، شماره 123، آذر 1393، صفحه 1-22 (هفته اول آذر ماه 1393)