دوره و شماره: دوره 17، شماره 134، بهمن 1393، صفحه 1-24 (هفته چهارم بهمن ماه 1393) 
2. تأثیر آموزش سلامت یائسگی به همسران بر حمایت اجتماعی درک شده زنان در دوره گذر به یائسگی

صفحه 8-16

محمد علی مروتی شریف آباد؛ نوشین یوشنی؛ نرجس بحری؛ علی دلشاد نوقابی؛ مسعود میرزایی


3. بررسی عملکرد و رضایت جنسی زوجین پس از ماستکتومی

صفحه 17-24

آمنه مولوی وردنجانی؛ خدیجه حکمت؛ پوراندخت افشاری؛ سید محمد حسینی