دوره و شماره: دوره 17، شماره 133، بهمن 1393، صفحه 1-28 (هفته سوم بهمن ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. میزان بروز HER-2/neu و P16 در تومورهای اپی تلیال تخمدان و ارتباط آن با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک

صفحه 1-7

سیما کدخداییان؛ کامران غفارزادگان؛ فاطمه همایی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ شیرین ترابی


2. بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار(EFT ) بر افزایش سازگاری زناشویی و ارتقای سلامت جسمی و روانشناختی زوجین نابارور

صفحه 8-21

مریم نجفی؛ علی اکبر سلیمانی؛ خدابخش احمدی؛ نصیرالدین جاویدی؛ الناز حسینی کامکار؛ فاطمه پیرجاوید