بررسی میزان شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان ایرانی: مطالعه مروری و متاآنالیز

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بیوشیمی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

3 دانشجوی دکتری پژوهشی گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

4 دانشجوی دکتری بیوشیمی، گروه بیوشیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور تهران شرق، تهران، ایران.

5 دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

 
مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک، شایع ترین اختلال اندوکرین زنان در سنین باروری و شایع ترین علت ناباروری ناشی از عدم تخمک گذاری است. اطلاعات محدودی در مورد میزان شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در سطح جامعه وجود دارد. ناهمگونی معیارهای تشخیصی و فقدان توافق بین المللی برای هر یک از معیارهای تشخیصی، مقایسه داده های موجود را دشوار کرده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در ایران به روش متاآنالیز انجام شد.
 
روش کار: با جستجو در بانکهای اطلاعاتی جهاد دانشگاهی SID، Magiran، MedLib،Google Scholar ،IranMedex، ISI، PubMed و Scopus، 30 مقاله که طی سال های 1375 تا1390 در ایران انجام شده بود استخراج و داده های آن ها با استفاده از روش متاآنالیز و مدل اثرات تصادفی تحلیل شد. ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص I2 بررسی شد. داده ها با نرم افزار R و STATA  (نسخه 2/11) آنالیز شدند.
 
یافته ها: کل حجم نمونه مورد بررسی 19226 نفر با گروه سنی 54-10 سال بود. شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در ایران بر اساس معیار NIH 8/6% (با فاصله اطمینان 95%: 8/5-4/11)، بر اساس معیار روتردام 5/19% (با فاصله اطمینان 95%: 2/24-8/14) و بر اساس روش های سونوگرافی 4/41% (فاصله اطمینان 95%: 5/68-4/14) برآورد شد.
 
نتیجه گیری: شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در ایران نسبتاً بالا نمی باشد، اما با توجه به بار سنگین و تأثیر قابل توجه آن در باروری و بهداشت عمومی زنان ایرانی، مسئولان بهداشتی و درمانی کشور باید برنامه‌ریزی هایی را در جهت کاهش این اختلال در جامعه ارائه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence Of Polycystic Ovary Syndrome In Iranian Women: A Systematic Review and Meta-analysis

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sayehmiri 1
  • Faezeh Kiani 1
  • Kourosh sayehmiri 2
  • Farajolah Maleki 3
  • Mohammad Ahmadi 4
  • Masoomeh Shohani 5
1 M.Sc. of Biochemistry, Student Research Committee, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
2 Associate Professor, Department of Biostatistics, Prevention of Psychosocial Injuries Research Center, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
3 Student of Ph.D. by Research, Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
4 Ph.D Student of Biochemistry, Department of Biochemistry, Faculty of Sciences, Payam Noor University, Eastern Tehran Branch, Tehran, Iran.
5 Ph.D Student of Nursing, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Science, Ilam, Iran.
چکیده [English]

 
Introduction: Human is a decision maker and his/her every action is triggered by different motivations. Motivation is directly involved in one’s childbearing decision. Considering the lack of information about young couples’ childbearing motivations and preferences in our country, this study was conducted to determine the relationship between fertility motivations and preferences in couples referring to premarital counseling clinics at Mashhad healthcare centers in 2013.
 
Methods: In this descriptive, analytical study, 450 couples, referring to healthcare centers providing premarital counseling, were selected via convenience sampling. Data were collected using Miller’s Fertility Preferences and Childbearing Questionnaire. The gathered data were analyzed using Pearson’s correlation and independent t-test.
 
Results: As the results indicated, positive childbearing motivation like the traditional view was significantly correlated with childbearing desires and ideal number of children (P<0.001); however, it was inversely associated with the preferred time for childbearing (P<0.001). Also, negative childbearing motivation like Fear of being parents was not significantly associated with fertility preferences (P>0.001)
 
Conclusion: The findings of this study indicated that positive childbearing motivations are significantly correlated with childbearing desires and the ideal number of children.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • Polycystic ovary syndrome
  • Prevalence
  • Women