دوره و شماره: دوره 17، شماره 109، مرداد 1393 (هفته سوم مرداد ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری عمل منطقی بر انتخاب روش زایمان در زنان باردار خواستار سزارین انتخابی

صفحه 1-8

زهرا سادات اسدی؛ مهناز صلحی؛ محمد حسین تقدیسی؛ وحیده مقدم حسینی؛ رقیه جوان؛ معصومه هاشمیان


2. ارتباط علائم اضطراب اجتماعی با علائم اختلال خوردن زنان باردار نخست زا

صفحه 9-15

معصومه کردی؛ سهیلا محمدی ریزی؛ محمد تقی شاکری؛ مرتضی مدرس غروی؛ فرزانه رشیدی