دوره و شماره: دوره 17، شماره 98، اردیبهشت 1393، صفحه 1-26 (هفته چهارم اردیبهشت ماه 1393) 
2. سیمای اپیدمیولوژی ناباروری در ایلام در سال 1392

صفحه 8-14

علی دل پیشه؛ اشرف دیرکوند مقدم؛ زهرا مرادی؛ نسیم میرمقدم


3. بررسی ارتباط بین میزان فعالیت فیزیکی و شدت علائم یائسگی در زنان یائسه شهر اهواز

صفحه 15-23

لیدا جلیلی؛ حمیده یزدی زاده؛ نسیبه شریفی؛ پروین عابدی؛ شهناز نجار؛ احسان اسد مبینی