دوره و شماره: دوره 17، شماره 114، شهریور 1393، صفحه 1-26 (هفته چهارم شهریور ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارتباط عوارض مادری با پیش آگهی آسفیکسی نوزادی

صفحه 1-7

حسن بسکابادی؛ غلامعلی معموری؛ سلمه دادگر؛ فاطمه باقری؛ فهیمه رشیدی فکاری


2. تعیین ارتباط انگیزه های فرزندآوری با ترجیحات باروری

صفحه 8-18

طلعت خدیوزاده؛ الهام ارغوانی؛ محمد تقی شاکری