دوره و شماره: دوره 17، شماره 93، فروردین 1393، صفحه 1-26 (هفته سوم فروردین ماه 1393) 
3. بررسی تأثیر کرم بابونه بر بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا

صفحه 16-26

صدیقه اظهری؛ مریم آرادمهر؛ حسن رخشنده؛ فاطمه تارا؛ محمد تقی شاکری