دوره و شماره: دوره 17، شماره 102، خرداد 1393، صفحه 1-19 (هفته چهارم خرداد ماه 1393 ) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارتباط بین سطح سرمیCRP و زایمان زودرس

صفحه 1-6

فتانه توسلیان؛ الهام عبدالهی؛ محمود وکیلی؛ مرتضی صمدی


مروری

2. تأثیر آلودگی هوا بر نتایج بارداری: یک مطالعه مروری

صفحه 7-11

علی دل پیشه؛ اشرف دیرکوند مقدم؛ فاطمه دیرکوند مقدم


اصیل پژوهشی

3. توزیع عفونت سیتومگالوویروسی در سقط جنین های خودبخودی

صفحه 12-19

ارمغان جانان؛ حمیدرضا هنرمند؛ نور امیرمظفری؛ معصومه اصغرنیا؛ ارغوان جانان