دوره و شماره: دوره 17، شماره 97، اردیبهشت 1393، صفحه 1-28 (هفته سوم اردیبهشت ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه بی حسی اسپاینال با پتیدین و اپی دورال با بوپی واکائین در زایمان بی درد: یک کارآزمایی بالینی

صفحه 1-8

محمد فروزش فرد؛ صنم مرادان؛ راهب قربانی؛ بابک حسین زاده؛ هدی شاه حسینی


2. بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارور

صفحه 9-17

حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ شیوا زارع زاده خیبری؛ معصومه حروف قناد؛ محمدابراهیم حکم آبادی