دوره و شماره: دوره 17، شماره 91، فروردین 1393، صفحه 1-25 (هفته اول فروردین ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسة متوتروکسات- اسید فولینیک و آکتینومایسین D ضربانی در درمان نئوپلازی تروفوبلاستیک بارداری مرحله I و کم خطر: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

صفحه 1-11

مهری جعفری؛ راضیه وجدانی؛ منیژه سیاح ملی؛ الهه اولاد صاحب مدارک؛ پروین مصطفی قره‌باغی؛ سیمین آتش خوئی؛ مرتضی قوجازاده؛ علی اصغرزاده


گزارش مورد

3. گزارش یک مورد خونریزی پس از زایمان طبیعی با تشخیص نهایی کوریوکارسینوم

صفحه 21-25

زهره یوسفی؛ صدیقه قاسمیان؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ محمد بیدار فریمانی