دوره و شماره: دوره 17، شماره 96، اردیبهشت 1393، صفحه 1-20 (هفته دوم اردیبهشت ماه 1393) 
3. تأثیر انجام تمرینات ورزشی بر میزان استرس ماماها: یک کارآزمایی بالینی

صفحه 12-20

زهرا عابدیان؛ مینو صفایی؛ سید رضا مظلوم؛ سید رضا عطارزاده حسینی