دوره و شماره: دوره 17، شماره 99، خرداد 1393، صفحه 1-20 (هفته اول خرداد ماه 1393 ) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب و سطح سرمی هورمون کورتیزول در مرحله اول زایمان زنان نخست زا

صفحه 1-7

محمد علی سهم الدینی؛ منصوره زمانی لاری؛ محمد نبی رحیمیان؛ لیلا دانایی؛ نرگس بیگی؛ حجت حبیبی