دوره و شماره: دوره 17، شماره 94، فروردین 1393، صفحه 1-27 (هفته چهارم فروردین ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر افسردگی زنان نابارور

صفحه 1-9

علی طلائی؛ سید علی کیمیایی؛ مهدیه برهانی مغانی؛ فاطمه محرری؛ اندیشه طلائی؛ راشین خانقائی


2. بررسی وضعیت مزاج شخصی و رحم در زنان نابارور مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری بیمارستان ولیعصر (عج) تهران در سال 1391

صفحه 10-19

فرناز سهراب وند؛ اسماعیل ناظم؛ مژگان تن ساز؛ منصور کشاورز؛ فتانه هاشم دباغیان؛ علیرضا نیکبخت نصرآبادی؛ سیداشرف الدین گوشه گیر؛ سودابه بیوس؛ روشنک مکبری‏نژاد