دوره و شماره: دوره 17، شماره 125، آذر 1393، صفحه 1-23 (هفته سوم آذر ماه 1393) 
2. تغییرات فصلی در بروز پره اکلامپسی و عوامل خطر آن

صفحه 8-14

سمانه شهیدی فر؛ حمید شریف نیا؛ بهزاد تقی پور؛ میترا حکمت افشار؛ ریحانه متولی؛ یونس خلیلی؛ فهیمه مزرئی