دوره و شماره: دوره 17، شماره 106، تیر 1393، صفحه 1-22 (هفته چهارم تیرماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه تخمین وزن جنین با روش بالینی، سونوگرافی و فرمول ترکیبی از سونوگرافی و وزن مادر

صفحه 1-7

شهلا یزدانی؛ زینت السادات بوذری؛ ملیحه الله نظری؛ علی بیژنی