دوره و شماره: دوره 17، شماره 137، اسفند 1393، صفحه 1-27 (هفته سوم اسفند ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. آگاهی و باور مادران نخست زا نسبت به سبک زندگی پس از زایمان، تبریز 1392

صفحه 1-12

مژگان میرغفوروند؛ مهین کمالی فرد؛ سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ فرزانه خدابنده؛ آمنه منصوری


2. بررسی بروز مول در استان همدان

صفحه 13-18

سودابه آقابابایی؛ سید محمد حسینی پناه؛ انسیه محبی کیان؛ فریده امینی؛ مهرداد کریمی


3. سطح شادمانی در بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان مشهد در سال 1392

صفحه 19-27

بی بی مرضیه هاشمی اصل؛ ناهید گلمکانی؛ محمدتقی شاکری؛ علیرضا سجادی