دوره و شماره: دوره 17، شماره 95، اردیبهشت 1393، صفحه 1-25 (هفته اول اردیبهشت ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. روند درمانی و تظاهرات بالینی حاملگی نابجای لوله‏ای در بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه (90-1386)

صفحه 1-7

انیس الدوله نانکلی؛ نوشین شیرزادی؛ منصور رضایی؛ سارا دائی چین


2. برنامه جدید غربالگری سرطان دهانه رحم برای زنان کم خطر ایرانی

صفحه 8-17

ناهید خداکرمی؛ فرح فرزانه؛ پروین یاوری؛ مریم خیام زاده؛ ربابه طاهری پناه؛ محمد اسماعیل اکبری