دوره و شماره: دوره 17، شماره 131، بهمن 1393، صفحه 1-19 (هفته اول بهمن ماه 1393)