دوره و شماره: دوره 17، شماره 131، بهمن 1393، صفحه 1-19 (هفته اول بهمن ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه تأثیر شیاف دیکلوفناک و ترامادول تزریقی و ترکیب این دو دارو روی درد بعد از سزارین به روش بی حسی نخاعی

صفحه 1-5

مرضیه لطفعلی زاده؛ ناهید زیرک؛ نیره قمیان؛ فاطمه ابراهیمی؛ منصوره محمدنژاد


2. اثربخشی افشای هیجانی بر سندرم پیش از قاعدگی

صفحه 6-12

جهانگیر کرمی؛ سمیه زالی پور؛ منیره پورجواد