دوره و شماره: دوره 17، شماره 107، مرداد 1393، صفحه 1-20 (هفته اول مرداد ماه 1393)