دوره و شماره: دوره 17، شماره 107، مرداد 1393، صفحه 1-20 (هفته اول مرداد ماه 1393) 

گزارش مورد

3. گزارش یک مورد سندرم بودکیاری با تظاهر سندرم هلپ

صفحه 15-20

نسرین جلیلیان؛ الهه علی زاده؛ مهدی زبیری