دوره و شماره: دوره 17، شماره 92، فروردین 1393، صفحه 1-37 (هفته دوم فروردین ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه یافته های سونوگرافی و سی تی اسکن در افتراق توده های بدخیم و خوش‌خیم تخمدان

صفحه 1-8

ستاره اخوان؛ سیده سارا پورسید؛ عبدالرحیم افخم زاده


2. دختران نوجوان ایرانی و اطلاعات و خدمات بهداشت باروری و جنسی؛ مطالعه کیفی

صفحه 9-18

خدیجه میرزایی نجم آبادی؛ راحله بابازاده؛ محمد شریعتی؛ سید عباس موسوی


3. جداسازی و بررسی خصوصیات مولکول هایscFv ضد HER2 با استفاده از تکنولوژی نمایش فاژی جهت تشخیص سرطان پستان

صفحه 19-37

شاهرخ قوّتی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد رضا نصیری؛ احمد رضا بهرامی؛ حسام دهقانی؛ حسین برقائی؛ گرگوری آدامز