دوره و شماره: دوره 17، شماره 121، آبان 1393، صفحه 1-23 (هفته سوم آبان ماه 1393) 

مروری

1. بارداری سالم از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه اجمالی آن با طب نوین

صفحه 1-9

روشنک مکبّری نژاد؛ مژگان تن ساز؛ سودابه بیوس؛ عفت جعفری دهکردی؛ الهام اختری؛ صدیقه یوسفی؛ منیرالسادات روح‏اللهی؛ ملیحه تبرایی آرانی؛ سمیه ماهروزاده؛ نسرین بعیری


اصیل پژوهشی

2. بررسی تأثیر روش مراقبت کانگورویی بر وضعیت سلامت عمومی مادر پس از زایمان

صفحه 10-17

نجمه پالیزوان؛ خدیجه حکمت؛ نسیبه شریفی؛ ناهید جوادی فر؛ محمد حسین حقیقی زاده؛ پروانه موسوی