دوره و شماره: دوره 17، شماره 132، بهمن 1393، صفحه 1-27 (هفته دوم بهمن ماه 1393)