دوره و شماره: دوره 17، شماره 103، تیر 1393، صفحه 1-32 (هفته اول تیر ماه 1393 ) 

اصیل پژوهشی

1. رابطه ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و برخی عوامل فردی و شغلی در ماماهای شاغل

صفحه 1-13

زهرا بهبودی مقدم؛ ناهید ملکی؛ فاطمه رحیمی کیان؛ مصطفی حسینی


2. بررسی تأثیر کرم فنی توئین بر بهبود زخم سزارین

صفحه 14-20

آراسته بسطامی؛ ندا داوری دهکردی؛ سارا ضیاغم