دوره و شماره: دوره 17، شماره 127، دی 1393 (هفته اول دی ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. تأثیر سولفات منیزیم در به تأخیر انداختن زایمان با پارگی زودرس کیسه آب و عوارض جنینی آن

صفحه 1-9

معصومه میرزامرادی؛ پریچهر کیمیایی؛ آسیه منصوری؛ زینب بختیاری؛ محمود بختیاری


2. مقایسه میزان خونریزی به روش تخمین چشمی و معیارهای خونریزی پس از زایمان راهنمای کشوری زایمان طبیعی در دوره پس از زایمان

صفحه 10-15

ناهید گلمکانی؛ خوشه خالقی نژاد؛ سلمه دادگر؛ مجید هاشم پور محمد آباد؛ نصرت بهاریان شرقی


مروری

3. تاثیر ورزش بر کمردرد دوران بارداری

صفحه 16-28

حسین حسن آبادی؛ نسرین بحری؛ فاطمه تارا؛ نرجس بحری