دوره و شماره: دوره 17، شماره 117، مهر 1393، صفحه 1-25 (هفته سوم مهرماه 1393)