دوره و شماره: دوره 17، شماره 117، مهر 1393، صفحه 1-25 (هفته سوم مهرماه 1393) 
2. بررسی تأثیر اجرای برنامه ورزشی با توپ زایمانی در بارداری بر میزان اضطراب زنان نخست باردار

صفحه 8-16

کبری میرزاخانی؛ زهرا حجازی نیا؛ ناهید گلمکانی؛ معصومه میرتیموری؛ محمد علی سردار؛ محمدتقی شاکری