دوره و شماره: دوره 17، شماره 116، مهر 1393، صفحه 1-22 (هفته دوم مهرماه 1393)