دوره و شماره: دوره 17، شماره 112، شهریور 1393، صفحه 1-19 (هفته دوم شهریور ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. پیامدهای مادری ناشی از دریافت سولفات منیزیم و نیفدیپین درمهارزایمان زودرس

صفحه 1-6

فهیمه صحتی شفایی؛ فرشته فرتاش؛ مرتضی قوجازاده؛ زهرا فردی آذر


2. بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت خواب در زنان یائسه

صفحه 7-14

صدیقه اظهری؛ محبوبه قربانی؛ حبیب الله اسماعیلی


گزارش مورد

3. گزارش یک مورد لنفوم غیر هوچکین اولیه تخمدان

صفحه 15-19

فاطمه همایی شاندیز؛ علی عمادی طرقبه؛ زهره یوسفی؛ نوریه شریفی؛ امیرحسین جعفریان؛ پروانه دهقان؛ پیام ایزدپناهی