دوره و شماره: دوره 17، شماره 129، دی 1393، صفحه 1-25 (هقته سوم دی ماه 1393) 
2. بررسی تأثیر آموزش هنگام ترخیص بر پیامدهای نوزادی در مبتلایان به دیابت بارداری

صفحه 10-17

معصومه صنوبری؛ ناهید دهقان نیری؛ عباس مهران؛ محبوبه شیرازی؛ فاطمه رحیمی کیان