دوره و شماره: دوره 17، شماره 122، آبان 1393، صفحه 1-22 (هفته چهارم آبان ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارتباط باکتریوری بدون علامت و پره اکلامپسی در زنان باردار

صفحه 1-7

مژگان رحمانیان؛ راهب قربانی؛ محمدرضا میرزا آقایی؛ محسن پورعزیزی