دوره و شماره: دوره 17، شماره 105، تیر 1393، صفحه 1-23 (هفته سوم تیر ماه 1393) 
2. مقایسه شاخص های بالینی و آزمایشگاهی در تعیین آتروفی واژن زنان یائسه

صفحه 10-17

ناهید گلمکانی؛ اعظم پرنان اماموردیخان؛ ملیحه حسن زاده مفرد؛ ابوالقاسم سجادی طبسی؛ نوریه شریفی سیستانی؛ محمد تقی شاکری


3. بررسی ارتباط شدت بی اختیاری ادراری پس از زایمان با تعداد زایمان و کیفیت زندگی در زنان مولتی پار

صفحه 18-23

منصوره رنگرز جدی؛ سمیه مومنیان؛ علی رسولی؛ زینب سیف زاده؛ عاطفه هدایتی زاده