مجله زنان، مامایی و نازایی ایران (IJOGI) - اصول اخلاقی انتشار مقاله