بر اساس نویسندگان

آ

 • آبادیان، خدیجه [1] دانشجوی دکترای تخصصی سلامت باروری، کمیته تحقیقاتی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران.
 • آبادیان، خدیجه [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی شعبه بین‌الملل، تهران، ایران.
 • آیتی، دکتر صدیقه [1] استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آیتی، دکتر صدیقه [2] استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آیتی، دکتر نرجس [1] استادیار گروه پزشکی هسته‌ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آیتی، صدیقه [1] استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آیتی، صدیقه [1] استادیار، گروه بیماریهای زنان و زایمان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آیتی، صدیقه [1] استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • آیتی، صدیقه [1] استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آیتی، صدیقه [1] دانشیار گروه بیماری‌های زنان و زایمان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • آیتی، صدیقه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آیتی، صدیقه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سالمت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • آیتی، صدیقه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سالمت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آیتی، صدیقه [2] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آیتی، صدیقه [1] دانشیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آیتی، صدیقه [2] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آیتی، محمد حسین [1] استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • آیتی، نرجس‌خاتون [1] رزیدنت پزشکی هسته‌ای، گروه پزشکی هسته‌ای، دانشکده پزشکی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • آیت اللهی، جمشید [1] دانشیار بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • آیت اللهی، جمشید [1] دانشیار بیماری های عفونی وگرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • آیت اللهی، جمشید [1] دانشیار و متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری ، سرپرست مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری یزد
 • آیت اللهی، حسین [1] دانشیار گروه سیتوپاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آیت الهی، حسین [1] دانشیار گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آتش خویی، سیمین [1] دانشیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • آتش‌خویی، دکتر سیمین [1] استاد گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • آتش خوئی، سیمین [1] دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • آتشک، سیروان [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.
 • آجودانی، زرین [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • آجودانی، زرین [1] استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران
 • آدامز، گرگوری [1] استاد گروه انکولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات سرطان فاکس چیس، فیلادلفیا، پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا.
 • آذری، سحر [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران.
 • آذری، سحر [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.
 • آذرافرا، الهام [1] کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
 • آذریان، آزیتا [1] استادیار گروه رادیولوژی بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • آذربایجانی، محمد علی [1] استاد گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • آذرفر، آنوش [1] استادیار گروه نفرولوژی اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آذرفر، انوش [1] استادیار گروه نفرولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آذرفرین، رسول [1] استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • آذرکیش، فاطمه [1] دانشجوی Ph.D.، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
 • آذرگشب، اذن االله [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آذرگون، اعظم [1] استادیار گروه زنان مامایی دانشگاه سمنان
 • آذرمی، مینا [1] کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • آریا، مهشید [1] کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • آریایی، نازیلا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آرادمهر، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آرادمهر، مریم [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.
 • آریامنش، امیر شهریار [1] اورتوپد
 • آرانی، آرین [1] کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری، مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) تهران، تهران، ایران.
 • آریان، دکتر یلدا [1] دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آرمان مهر، وجیهه [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • آرمند، اکرم [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه پیام نور کاشمر، مشهد، ایران.
 • آرمند، مریم [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • آزاد، افروز [1] دستیار تخصصی گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آزاد، زهرا [1] رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران..
 • آزاد، محسن [1] مربی گروه پیراپزشکی، مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشکده پیراپزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • آزادی، فهیمه [1] استادیار مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
 • آزادپور مطلق، آسیه [1] کارشناس ارشد گروه مامایی و بهداشت باروری،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • آزادمنش، مریم [1] دانش‌آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • آزموده، الهام [2] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آزموده، الهام [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران.
 • آزموده، الهام [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران.
 • آزموده، الهام [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران. مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران
 • آزموده، الهام [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.
 • آزموده، الهام [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.
 • آزموده، حسین [1] دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران.
 • آژ، دکتر نضال [1] استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • آژ، دکتر نضال [1] استادیار گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • آسایش، حمید [1] مربی گروه فوریت های پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 • آسایش، حمید [1] مربی گروه فوریت های پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
 • آشنایی، امیرحسین [1] مربی گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران.
 • آصفی، فریبا [1] ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • آقایی، مریم [1] رزیدنت زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقایی، مریم [1] - متخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بقیه االله
 • آقایی، منور افضل [2] متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • آقایی، هانیه [1] کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • آقایان، شایان [1] جراح زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.
 • آقابابایی، دکتر سودابه [1] استادیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • آقابابایی، سودابه [1] مربی گروه بهداشت مادر و کودک، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • آقاجانلو، علی [1] مربی پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • آقاجانی میر، محمد رضا [1] متخصص اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • آقازاده نایینی، افسانه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • آقاعمو، شهرزاد [1] استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات خونریزی‌‌های غیرطبیعی رحم، دانشکده پزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.
 • آقاعمو، شهرزاد [1] استادیار مرکز تحقیقات خونریزی‌های غیرطبیعی رحم، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.
 • آقایی میبدی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آقامحمدی، دکتر داوود [2] دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • آقا محمدیان، حمیدرضا [1] استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا [1] استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا [1] استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم‏تربیتى و روان‏شناسى، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا [1] استاد گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • آقا محمدیان شعرباف، حمیدرضا [1] استاد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
 • آقا محمّدیان شعرباف، حمیدرضا [1] استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • آقائی، عباس [1] دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • آقائی، عباس [1] دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • آگاه، ژیلا [1] استادیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
 • آل یاسین، احمد [1] موسسه نوید از ناباروری، تهران، ایران پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آلبوکردی، مصطفی [1] متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • آل‌رضا، حکیمه [1] دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه بابل، بابل، ایران.
 • آموزگار، دکتر حورا [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
 • آهنگریان، نسرین [1] رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آوان، امیر [1] استادیار گروه ژنتیک، مرکز تحقیقات سرطان و گروه فناوری‌های نوین، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آوان، دکتر امیر [1] استادیار گروه ژنتیک، مرکز تحقیقات سندرم متابولیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استادیار گروه ژنتیک، مرکز تحقیقات سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استادیار گروه ژنتیک، گروه فناوری‌های نوین، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • آوندی، دکتر سید محسن [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‎ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

ا

 • اباذریان طهرانی، مریم [1] کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.
 • ابراهیمی، آمنه [1] کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیمی، بهزاد [1] بورد تخصصی بیهوشی، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • ابراهیمی، بهزاد [1] متخصص بیهوشی، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • ابراهیمی، حسین [1] استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • ابراهیمی، حنان [1] دانشجوی دکترای حرفه ای، مرکز تحقیقات بهداشت و باروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
 • ابراهیمی، دکتر محمدرضا [1] متخصص طب اورژانس، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • ابراهیمی، دکتر مهبد [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • ابراهیمی، راحله [1] دستیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیمی، ریحانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • ابراهیمی، ریحانه [1] دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • ابراهیمی، ریحانه [2] کارشناس ارشد مشاوره مامایی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • ابراهیمی، زهرا [1] کارشناس مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، خلخال، ایران.
 • ابراهیمی، شوکت [1] متخصص زنان و مامایی، بیمارستان هاشمی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیمی، فاطمه [1] داروساز، مشهد، ایران.
 • ابراهیمی، محمود [1] دانشیار گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیمی، مهدی [1] دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیم‌زاده، سعید [1] کارشناس ارشد آمار حیاتی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیمیان، عباسعلی [1] مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایران
 • ابراهیمیان، عباسعلی [1] مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.
 • ابراهیم پور، سیده فاطمه [1] دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیم پور، مهدی [1] کارشناس ارشد کتابداری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • ابراهیم پور، مهدی [1] کارشناس ارشد کتابداری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • ابراهیمی پور، حسین [1] استادیار گروه بهداشت و مدیریت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت،‌ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ‌مشهد، ‌ایران.
 • ابراهیمی پور، حسین [1] دانشیار گروه بهداشت و مدیریت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیمی پور، دکتر حسین [1] استاد، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیمی‌پور، حسین [1] داﻧﺸﯿﺎر گروه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ، اﯾﺮان.
 • ابراهیمی‌پور، حسین [1] دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیم پور میرزا رضایی، مهدی [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • ابراهیم زاده، سعید [2] کارشناس ارشد آمار حیاتی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیم زاده، سعید [2] کارشناس ارشد آمار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ابراهیم زاده، سعید [1] کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ابراهیم زاده، سعید [1] کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیم زاده، سعید [1] مربی گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیم زاده، سعید [1] مربی گروه بهداشت، دانشکده پرستاری مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ابراهیم زاده، سمیرا [1] مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ابراهیم زاده، مهرانگیز [1] استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز ، ایران
 • ابراهیم‌زاده، مهدیه [1] کارشناس ارشد آموزش مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیم زاده ذگمی، سمیرا [1] مربی گروه مامایی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ابراهیم زاده ذگمی، سمیرا [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ابراهیم زاده ذگمی، سمیرا [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیم‌زاده ذگمی، سمیرا [1] دکتری بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیم‌زاده ذگمی، سمیرا [1] دکتری بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیم‌زاده‌ذگمی، سمیرا [1] استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابراهیمی ممقانی، مهرانگیز [1] دانشیار اپیدمیولوژی تغذیه، مرکز تحقیقات علوم تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • ابراهیمی هوشیار، اکرم [1] کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
 • ابراهیمی ورزنه، فرزانه [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ابراهیمی ورزنه، فرزانه [1] کارشناس ارشد مامایی، سازمان تأمین اجتماعی، اصفهان، ایران.
 • ابریشمی، فاطمه [1] استادیار گروه خون شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ابهری، سید یاشار [1] دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران.
 • ابوالبشری، مهران [1] - متخصص اورولوژی
 • ابوالفتحی، علی اکبر [1] دکترای بیوشیمی بالینی، بخش بیولوژیک دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر
 • ابوالقاسمی، عباس [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • ابوترابی، الهه [1] دانشجوی دکترای ژنتیک، مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • ابوترابی، رباب [1] استادیار بخش غدد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ابویسانی، مهناز [1] کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • ابویی مهریزی، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • اتقایی، منوره [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
 • اتوگرا، مرضیه [1] کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامائی،‌ دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • احدی نژاد، بهمن [1] مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر،دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • احراری، خدیجه [1] دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • احراری رودی، طاهره [1] رزیدنت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • احسانی، هاجر [1] دانشجوی کارشناسی بهداشت، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران.
 • احسان پور، سهیلا [1] مربی مامایی، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • احسن، بهروز [1] استادیار گروه نورولوژی، بخش نورولوژی، دانشکده پزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
 • احمدی، اعظم [1] اینترن، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • احمدی، حبیبه [1] رزیدنت زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،‌ مشهد، ایران.
 • احمدی، خدابخش [1] استاد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.
 • احمدی، دکتر عاطفه [1] استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
 • احمدی، دکتر فرزانه [1] دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • احمدی، زهره [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
 • احمدی، سید مهدی [1] متخصص زنان و مامایی، مرکز باروری و ناباروری اصفهان، اصفهان، ایران.
 • احمدی، سونیا [1] دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
 • احمدی، شهناز [1] دانشیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • احمدی، شهناز [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • احمدی، صدیقه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • احمدی، صدیقه [1] کارشناس ارشد مامایی، بیمارستان رازی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.
 • احمدی، فاطمه [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • احمدی، فرزانه [1] دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • احمدی، فیروزه [1] هیئت علمی گروه زنان، پژوهشکده رویان
 • احمدی، فیروزه [1] 1. استادیار رادیولوژی، هیئت علمی پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه تصویربرداری تولید مثل، تهران، ایران
 • احمدی، کامبیز [1] دانشجوی دکترای آمار، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • احمدی، میترا [1] کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • احمدی، محبوبه [1] کارشناس مامایی، بیمارستان مهدیه، تهران، ایران
 • احمدی، محبوبه [1] PHD، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • احمدی، محمد [1] دانشجوی دکتری بیوشیمی، گروه بیوشیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور تهران شرق، تهران، ایران.
 • احمدی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • احمدی، مصطفی [1] استادیار گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • احمدپور، پریوش [1] کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • احمدی جویباری، تورج [1] متخصص داخلی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • احمدی جویباری، تورج [1] متخصص داخلی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • احمدزاده، بهاره [2] کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی، معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • احمدی سیماب، سعیده [1] کارشناس ارشد آمار، مرکز تحقیقات درمان تومورهای توپر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • احمدی سیماب، سعیده [1] کارشناس ارشد آمار، مرکز تحقیقات سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • احمد شیروانی، مرجان [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • احمد شیروانی، مرجان [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
 • احمدی طاهری، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، مرکز تحقیقات رشد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • احمدی عصر بدر، یدالله [1] استادیار گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ‌ایران.
 • احمدی کانی گلزار، ارسلان [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.
 • احمدی کهنعلی، اسدالله [1] کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران.
 • احمدنیا، الهه [1] دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
 • احمدی نیا، حسن [1] دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • احمدی‌نیا، حسن [1] دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • احمدی‌نیا، حسن [1] دانشجوی دکترا، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • احمدی‌نیا، دکتر حسن [1] دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • احمدی نیاتابش، رویا [1] کارشناس ارشد مشاوره مامایی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • احمدی‌نیا تابش، رؤیا [1] کارشناس ارشد مشاوره مامایی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • احمدی‌نیا تابش، رویا [1] مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • احمدی هادی، پیمانه [1] کارشناس مامایی، مرکز بهداشت شهرستان اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.
 • احمدوند، حسن [2] دانشیار گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.
 • احمدوند، حسن [1] استاد گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران.
 • احمدوند، حسن [1] استاد گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران.
 • اختری، الهام [1] متخصص طب سنتی، تهران، ایران.
 • اختری، الهام [1] استادیار گروه طب سنتی، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • اختری، الهام [1] استادیار گروه طب سنتی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • اختری، الهام [1] استادیار، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی و طب مکمل، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • اخلاقی، ایمان [1] متخصص بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه بابل، بابل، ایران.
 • اخلاقی، دکتر فریده [1] استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اخلاقی، دکتر فریده [1] استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، مشهد، ایران.
 • اخلاقی، دکتر فریده [3] استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اخلاقی، فریده [1] استاد گروه زنان، مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اخلاقی، فریده [2] استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اخلاقی، فریده [1] استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اخلاقی، فریده [4] استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اخلاقی، فریده [1] دانشیار زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اخلاقی، فریده [2] دانشیار گروه زنان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اخلاقی، فریده [1] دانشیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اخلاقی، فریده [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اخلاقی، فریده [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اخلاقی، فریده [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اخلاقی، فریده [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اخوان، ستاره [1] دانشیار گروه انکولوژی زنان، بیمارستان ولی عصر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • اخوان، ستاره [1] دانشیارگروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
 • اخویان، محمد علی [1] استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • اخوان اکبری، پوران [1] دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • اخوان تفتی، محمود [1] استادیار گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
 • اخوان کرباسی، صدیقه [1] استادیار گروه اطفال، دانشگاه عل وم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • ادیب، عزیزاله [1] استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران.
 • ادیب، معصومه [1] مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران.
 • ادیب مقدم، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ادیب‌مقدم، الهام [1] دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ادهمی، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • اراضی، حمید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • ایرانی، دکتر مروارید [1] دکترای تخصصی بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران. دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ایرانی، شهره [1] کارشناس مامائی، پژوهشکده رویان
 • ایرانی، مروارید [1] دانشجوی دکترای بهداشت ‌باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ایرانی، مروارید [1] دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ایرانی، مروارید [3] دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ایرانی، مروارید [1] دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ایرانی، مروارید [1] دانشجوی دکتری بهداشت باروی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ایرانی، مروارید [1] دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ایرانی، مروارید [1] دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ایرانی، مروارید [1] دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ایرانی، مروارید [1] دکتری بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ایرانی، مروارید [1] کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ایرانزاد اصل، مریم [1] دستیار گروه طب سنتی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • ایرانمنش، گلناز [1] دستیار تخصصی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ارباب‌زاده، ترانه [1] متخصص زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اربابی کلاتی، فرشید [1] استادیار رادیوتراپی و انکولوژی، دانشکده پزشکی، بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • ارسطو، علی اصغر [1] دکترای فیزیوتراپی و توانبخشی، استادیار گروه بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی بر مؤثر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ارغوانی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی؛ دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ارقامی، الهام [1] پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ایروانی، دکتر مینا [1] استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات آندروپوز منوپوز، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ایروانی، مینا [1] کارشناس ارشد مامایی، مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول
 • ایروانی، مینا [1] دکترای تخصصی بهداشت باروری، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ایروانی، مینا [1] استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات آندروپوز منوپوز، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ازخوش، منوچهر [1] دکترای روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 • ایزدی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ایزدی، مجتبی [1] استادیار گروه فیزیولوژری ورزشی، دانشکده علوم انسانی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران.
 • ایزدی، ندا [1] کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • ایزدی، ندا [1] کارشناس بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • ایزدپناه، علی محمد [1] مربی گروه پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی شرق کشور، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
 • ایزدپناهی، پیام [1] دستیار گروه رادیوتراپی انکولوژی، مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ایزدفر، دکتر فرناز [1] دکترای تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
 • ایزدی مزیدی، سکینه [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ازگلی، دکتر گیتی [2] استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ازگلی، دکتر گیتی [2] استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • ازگلی، دکتر گیتی [1] دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ازگلی، دکتر گیتی [1] دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ازگلی، دکتر گیتی [1] دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ازگلی، گیتی [1] استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه بین الملل، تهران، ایران.
 • ازگلی، گیتی [1] استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران.
 • ازگلی، گیتی [2] استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ازگلی، گیتی [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • ازگلی، گیتی [1] استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ازگلی، گیتی [2] استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ازگلی، گیتی [1] استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • ازگلی، گیتی [2] استادیار گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ازگلی، گیتی [2] استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ازگلی، گیتی [1] دکترای بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • ازگلی، گیتی [1] دکترای بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • استاد شریف، دکتر مریم [1] استادیار گروه علوم پایه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. استادیار قطب علمی ترانسژنزیز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • اسدی، دکتر زهرا سادات [1] استادیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران.
 • اسدی، زهرا السادات [1] دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
 • اسدی، محبوبه [1] کارشناس ارشد مدیریت، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسدی، مونا [1] دستیار تخصصی بیماری‌های مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسداللهی، خیرالله [1] . استادیار اپیدمیولوژی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
 • اسداللهی، خیرالله [1] استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
 • اسداللهی، زهرا [1] مربی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • اسداللهی، زهرا [1] مربی گروه آمار حیاتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
 • اسداللهی دباغ، زهرا [1] دستیار تخصصی زنان و مامایی، بیمارستان شهید اکبرآبادی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اسدالهی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسدپور، الهام [1] مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز ، ایران.
 • اسدپور، دکتر الهام [1] استادیار گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • اسد مبینی، احسان [1] کارشناس ارشد آمار، مدارک پزشکی، بیمارستان سجاد، کرمانشاه، ایران.
 • اسدی نژاد، سید محمد [1] استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
 • اسعدی، نیره [3] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • اسفالنی، اکرم [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسفلانی، اکرم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسفندیاری‌نژاد، پروین [2] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • اسکندری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی- ژنتیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • اسکندری، مژگان [1] دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • اسکندری، نرگس [1] دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • اسلامی، دکتر رسول [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • اسلامی، محمد [1] پزشک، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس، تهران، ایران.
 • اسلامی موید، مرضیه [1] دستیار تخصصی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 • اسلمی نژاد، علی اصغر [1] استادیار گروه ژنتیک و اصلاح دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب ا.. [1] استاد یار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حبیب ا... [1] استادیار آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حبیب ا... [1] استاد یار آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حبیب ا... [1] -استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حبیب ا... [1] دانشیار آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب ا... [2] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب ا... [1] دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب‌ا... [1] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استاد گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استاد گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات نوزادن، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب الله [3] دانشیار گروه آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب الله [5] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب الله [3] دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب الله [2] دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] دانشیار گروه آمار زیستی و اپید میولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استاد آمار زیستی، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استاد گروه آمار، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب‌الله [1] استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب‌الله [2] استاد گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب‌الله [1] استاد گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب‌الله [2] استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب‌الله [1] استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب‌الله [1] استاد گروه آمار، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب‌الله [1] دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب‌الله [1] دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب اله [1] استادیار گروه آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب اله [1] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، حبیب اله [1] دانشیار گروه آمار زیس تی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، حبیب اله [1] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، حبیب اله [2] دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب اله [1] دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، حبیب اله [1] دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، دکتر حبیب‌الله [1] استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، دکتر حبیب‌الله [2] استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، دکتر حبیب‌الله [1] استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، دکتر حبیب‌الله [1] استاد گروه آمار زیستی، مرکز تحیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، دکتر حبیب‌الله [1] استاد گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، دکتر حبیب‌الله [1] استاد گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، دکتر حبیب‌الله [1] استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، دکتر حبیب‌الله [1] استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، دکتر حبیب‌الله [1] استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اسماعیلی، سمیه [1] دانشیار گروه داروسازی سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • اسماعیلی، مریم [1] کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران.
 • اسماعیلی، ملیحه [1] کارشناس ارشد‏ فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.‏
 • اسماعیل اکبری، محمد [1] پروفسور جراحی انکولوژی، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • اسماعیل پور، نادر [1] استادیار زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • اسماعیل‌پور، احسان [1] متخصص رادیولوژی، بیمارستان سجادیه، تربت جام، ایران.
 • اسماعیل‌پور، نادر [1] استادیار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • اسماعیل زاده، آرزو [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
 • اسماعیل زاده، صدیقه [1] استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • اسماعیل زاده، صدیقه [1] دانشیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • اسماعیل زاده، صدیقه [1] دانشیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • اسماعیل‌زاده، دکتر صدیقه [1] استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات ناباروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • اسماعیل‌زاده، دکتر عبدالرضا [1] دانشیار گروه ایمنی‌شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات ژن‌درمانی سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
 • اسماعیل‌زاده، شایسته [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
 • اسماعیلی‌زاده، مهدی [1] استادیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران.
 • اسماعیل‌زاده‌ها، ندا [1] پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • اسماعیل‌زاده‌ها، ندا [1] دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اسماعیلی نژاد، زهرا [1] مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز ، ایران.
 • اسماعیل نسب، نادر [1] دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
 • اسمعیل زاده، متین السادات [1] کارشناس ارشد مامایی، گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • اسمعیل‌زاده، متین‌السادات [1] مربی گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • اشتهاریان دخت، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
 • اشراقی، دکتر پیمان [1] دانشیار گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اشرف، حامی [1] پزشک عمومی، محقق پژوهشی، بیمارستان رضوی، مشهد، ایران.
 • اشرف، حامی [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اشرفی زاوه، اکرم [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران.
 • اشرفی زاوه، اکرم [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران. مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران
 • اشرف گنجویی، طاهره [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • اشنوئی، سیما [1] کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • اصغری، مهرناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • اصغری پور، نگار [1] استادیار گروه روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اصغری پور، نگار [1] استادیار گروه روانشناسی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.
 • اصغری‌پور، نگار [1] استادیار روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، بیمارستان ابن سینا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اصغری‌پور، نگار [1] استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اصغری‌پور، نگار [1] استادیار گروه روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اصغری‌پور، نگار [1] استادیار گروه روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اصغری جعفرآبادی، محمد [1] استادیار گروه آمار حیاتی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • اصغری جعفرآبادی، محمد [1] استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • اصغری جعفرآبادی، محمد [1] استادیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • اصغری جعفرآبادی، محمد [1] استادیار گروه بهداشت و آمار زیستی، مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت‌ها‌ی ترافیکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • اصغری جعفرآبادی، محمد [1] استادیار مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت‌ها‌ی ترافیکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • اصغری جعفرآبادی، محمد [1] استادیار مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • اصغری جعفرآبادی، محمد [1] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • اصغری جعفرآبادی، محمد [1] دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت ‌ها‌ی ترافیکی جاده‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • اصغری جعفرآبادی، محمد [1] دانشیار، مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت‌ها‌ی ترافیکی جاده‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • اصغری جعفرآبادی، محمد [1] دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • اصغرزاده، سمیرا [1] دکتری دامپزشکی، مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • اصغرزاده، علی [1] پزشک عمومی، دانشجوی دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • اصغرنیا، مریم [1] استادیار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • اصغرنیا، مریم [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران.
 • اصغرنیا، معصومه [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.
 • اصغرن‍ژاد، سحر [1] کارشناس بهداشت خانواده، مرکز بهداشت شهرستان سنندج، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.
 • اصغری نکاح، دکتر محسن [1] استادیار گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • اصغری نکاح، سید محسن [1] استادیار روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • اصفهانی زاده، جمیل [1] دانشیار گروه جراحی قلب، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اصفهانی زاده، جمیل [1] دانشیار گروه جراحی قلب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اصیلی، جواد [1] استادیار گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اصیلی، جواد [1] - استادیار فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اصیلی، جواد [1] دانشیار گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اصیلی، جواد [1] دانشیار گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اصیلی، دکتر جواد [1] استادیار گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اصلانی، مژگان [1] دانشجوی دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • اصلانی، مهدی [1] دندانپزشک عمومی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • اصل توقیری، مریم [1] . کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران.
 • اصل توقیری، مریم [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران.
 • اظهری، امین [1] استادیار گروه طب فیزیکی وتوانبخشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران.
 • اظهری، امین [1] استادیار گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اظهری، امین [1] متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اظهری، صدیقه [3] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اظهری، صدیقه [1] مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اظهری، صدیقه [1] مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اظهری، صدیقه [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اظهری، صدیقه [3] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اعتراف اسکوئی، طاهره [1] دانشیار گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • اعتمادپور، یاسمین [1] دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.
 • اعظمی، میلاد [1] دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
 • اعظمی، میلاد [2] دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
 • اعظمی، میلاد [1] دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
 • اعظمی آغداش، صابر [1] کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • اعظمیان جزی، اکبر [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • اعلمی، محبوبه [1] کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اعمی، سیده زهرا [2] کارشناس ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، بیمارستان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • افتخار، مریم [1] استادیار گروه زنان و مامایی و فلوشیپ نازایی، مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
 • افتخار، مریم [1] متخصص زنان، فلوشیپ نازایی، مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.
 • افتخاریان، معصومه [1] کارشناس مامایی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بنت‌الهدی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.
 • افتخارزاده، سیما [1] متخصص بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • افتخارزاده، سیما [1] استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • افتخارزاده، سیما [1] متخصص بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • افتخار یزدی، دکتر میترا [1] استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
 • افتخاری یزدی، میترا [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
 • افتخاریزدی، میترا [1] عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی سبزوار، متخصص زنان و زایمان
 • افخم زاده، عبدالرحیم [2] استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
 • افخم زاده، عبدالرحیم [1] متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.
 • افراخته، دکتر مریم [1] استاد گروه زنان و مامایی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • افراخته، دکتر مریم [1] استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • افراخته، مریم [2] استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • افراسیابی، صدیقه [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • افراسیابی، صدیقه [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • افشار، بهاره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • افشار، فاطمه [1] رزیدنت زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
 • افشار، ملیحه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • افشاری، پوراندخت [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • افشاری، پوراندخت [3] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • افشاری، پوراندخت [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • افشاری، پوراندخت [1] کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • افشاری، پوراندخت [1] کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی،‌ دانشگاه علوم پزشکی جندی ‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • افشاری، پوراندخت [1] کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • افشاری، پوراندخت [1] مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری، دانشکده پرستاری- مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • افشاری، دکتر پوراندخت [1] استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • افشاری، دکتر فاطمه [1] پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • افشاری، رضا [1] متخصص سم شناسی بالینی، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • افشاری، عاطفه [1] دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • افشار اردلان، محمد [1] استادیار گروه داخلی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.
 • افضلی، محبوبه [1] کارشناسی ارشد پرستاری، بیمارستان بعثت، تهران، ایران
 • افضلی، نرگس [1] استادیار رادیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
 • افضلی، نرگس [1] استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
 • افضلی، نرگس [1] استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
 • افضل آقایی، منور [1] استادیار گروه آمار حیاتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • افضل آقایی، منور [1] استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • افضل آقایی، منور [1] استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • افضل آقائی، منور [1] رزیدنت گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • افلاطونیان، عباس [1] استاد گروه زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی، مرکز تحقیقات و درمانی ناباروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
 • اقدام پور، فریده [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • اقدام‌پور، فریده [1] مربی گروه مامایی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.
 • اقدام ضمیری، دکتر رضا [1] استادیار گروه رادیوتراپی انکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • اکابری، آرش [1] کارشناس ارشد آمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.
 • اکابری، آرش [1] مربی گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.
 • اکابری، آرش [1] دانشجوی دانشکده آموزش مداوم، دانشگاه مگیل، مونترال، کانادا.
 • اکابری، آرش [1] کارشناس ارشد آمار زیستی،مرکز تحقیقات ایمنی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی،بجنورد،ایران
 • اکابری، آرش [1] مربی/ کارشناس ارشد آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
 • اکابریان، شرافت [1] مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • اکبری، اعظم [1] کارشناسی ارشد مامایی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • اکبری، حسین [1] استادیار گروه آمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • اکبری، شعله [1] کارشناس بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
 • اکبری، لیلا [1] مربی گروه آموزشی اتاق عمل، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • اکبری، محمد اسماعیل [1] استاد گروه جراحی سرطان، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • اکبری، محمد تقی [1] استادیار گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • اکبری، ملیحه [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
 • اکبری، ملیحه [2] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
 • اکبری، منصوره [1] . کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • اکبرزاده، رویا [1] عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی سبزوار، متخصص زنان و زایمان
 • اکبرزاده، رویا [1] مربی گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
 • اکبرزاده، صمد [1] دانشیار گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • اکبرزاده، مرضیه [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • اکبرزاده، مرضیه [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • اکبرزاده، مرضیه [2] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • اکبرزاده، مرضیه [1] مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • اکبرزاده، مهدی [1] دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • اکبر زاده، مرضیه [1] کارشناس ارشد ماما یی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشک ی ش ی راز، شیراز، ایران
 • اکبرزاده باغبان، دکتر علیرضا [1] استاد گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • اکبرنژاد، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اکبری نسرکان، زهرا [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران.
 • اکرم‌زاده اردکانی، نعیمه [1] دانشجوی دکترای علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ایلیاتی، حمیدرضا [1] دندانپزشک، مرکز بهداشت شماره 3، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • البرزی، دکتر مهشید [1] استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت و بیماری‌های زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.
 • الله نظری، ملیحه [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • الماسی حشیانی، امیر [1] دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران.
 • الماسی حشیانی، امیر [1] دانشجوی دکترای گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران
 • الماسی حشیانی، امیر [1] دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • الماسی حشیانی، امیر [1] دانشجوی دکتری، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران
 • الماسی دوغایی، مصطفی [1] پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • الماسی مقدم، شبنم [1] بهیار، بیمارستان تأمین اجتماعی کرج، البرز، ایران.
 • الهیاری، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
 • الهام صفاریه، دکتر [1] استادیار گروه زنان و مامایی، فلوشیپ انکولوژی زنان، مرکز تحقیقات خونریزی‌های غیرطبیعی رحمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.
 • اله‌وردی‌پور، حمید [1] دانشیار، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • الوندفر، دکتر دارا [1] استادیار گروه جراحی عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • الوندفر، دکتر دارا [1] استادیار گروه جراحی عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • امامی، احمد [1] دانشیار، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • امامی، دکتر سید احمد [1] استاد گروه داروسازی سنتی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، مشهد، ایران.
 • امامی، سید احمد [2] استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • امامی، مریم [1] استادیار گروه اورولوژی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید هاشمی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • امام قلی تبار، پریسا [1] دستیار پوست، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • امامی میبدی، سینا [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • امامی مقدم، زهرا [1] استادیار گروه پرستاری بهداشت، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • امامی مقدم، زهرا [1] کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • امامی مقدم، زهرا [1] مربی گروه بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • امامی مقدم، زهرا [1] مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • امامی مقدم، زهرا [2] مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • امانی، انیس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری، دانشکده پرستاری- مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • امانی، دکتر فیروز [1] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.
 • امانی، دکتر فیروز [1] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.
 • امانی، فیروز [1] استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.
 • ایمانی، بهاره [1] استادیار گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران.
 • امانتی، لوئیز [1] کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • امیدی، عباسعلی [1] - استاد پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • امیدی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • امیدی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • امیدعلی، فاطمه [1] مربی گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران.
 • امیدوار برنا، محمد حسن [1] متخصص اورولوژی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • امیری، ایرج [1] دانشیار، مرکز ناباروری فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • امیری، رعنا [1] کارشناس ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • امیری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • امیری، نگار [1] دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • امیرآبادی، امیر [1] متخصص رادیوتراپی انکولوژی، مرکز تحقیقات سرطان های توپر، بیمارستان امید، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • امیریان، اعظم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • امیریان، دکتر ملیحه [2] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • امیریان، فرهاد [1] پزشک عمومی، مرکز بهداشت شهرستان ثلاث، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • امیریان، مرضیه [1] پزشک عمومی. مرکز بهداشت شهرستان ثلاث، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • امیریان، ملیحه [1] استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • امیریان، ملیحه [2] استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • امیریان، ملیحه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • امیریان، ملیحه [2] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • امیری پارسا، طیبه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • امیرپور، پروین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی - اسکلتی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • امیری جامی، کبری [1] کارشناس مامایی، بیمارستان ام البنین ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • امیرخانی، زهره [1] مربی گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
 • امیرخانی، زهره [1] مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
 • امیرساسان، دکتر رامین [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • امیرعلی اکبری، صدیقه [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • امیر علی اکبری، صدیقه [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
 • امیر علی اکبری، صدیقه [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • امیر علی اکبری، صدیقه [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • امیر علی‌اکبری، صدیقه [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • امیری مجد، مجتبی [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، زنجان، ایران.
 • امیرمظفری، دکتر نور [1] استاد گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • امیرمظفری، نور [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.
 • امری مله، پرویز [1] دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه بابل، بابل، ایران.
 • امین، دکتر بهاره [1] استادیار گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
 • امینی، اعظم سادات [1] کارشناسی ارشد جنین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.
 • امینی، پیام [1] دانشجوی دکترای تخصصی، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران.
 • امینی، دکتر لیلا [1] استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • امینی، شیرین [1] دانشجوی دکترای تغذیه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • امینی، فریده [1] کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • امینی، کیومرث [2] استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
 • امینی، لیلا [1] استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • امینی، لیلا [1] . مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • امینی، لیلا [1] استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • امینی، مرجان [1] دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امینی، مرجان [1] دستیار تخصصی گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امینی، مهنوش [1] کارشناس ارشد گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • امین پور، عدالت [1] کارشناس پرستاری، بیمارستان امام خمینی سقز، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
 • امین‌زاده، فریبا [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
 • امین شکروی، فرخنده [1] استادیار گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • امین شکروی، فرخنده [1] استادیار گروه آموزش سالمت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • امین فر، سکینه [1] کارشناس مامایی، بیمارستان سینا، اهواز، ایران.
 • اینانلو، الهام مقدس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • انتظاری، انسیه [1] کارشناس مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • انتظاری، دکتر ملیحه [1] استادیار گروه ژنتیک، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • انتظاری، علیرضا [1] دکتری اقلیم‌ شناسی، استادیار اقلیم ‌شناسی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • اندرون، نفیسه [2] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • انصاری، بهناز [1] رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • انصاری، حسین [1] دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران. دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • انصاری، دکتر حسین [1] استادیار گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
 • انصاری، راضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
 • انصاری، فریده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • انصاری جابری، علی [1] کارشناس ارشد روان پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،‌ رفسنجان، ایران.
 • انصاری جابری، علی [1] مربی گروه روان پرستاری و سلامت روان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
 • انصاری سامانی، رویا [1] کارشناس ارشد بافت شناسی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • انقلابی فر، محبوبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.
 • انوری، دکتر مرتضی [1] دانشیار گروه بیولوژی و علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
 • انوری، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
 • اهوازی، مریم [1] کارشناس ارشد سیستماتیک گیاهی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی کرج، کرج، ایران
 • اویسی، سونیا [1] دکترای بهداشت مادر و کودک، مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • اویسی اسکوئی، دکتر حمید [1] استادیار گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • اوسط ملتی، علی [1] استاد گروه بیوشیمی، مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
 • اولیا، محمد باقر [1] دانشیار بیماری های داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • اولاد صاحب مدارک، الهه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • اولادی قادیکلایی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

ب

 • بابایی، سارا [1] کارشناس آمار، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بابایی، علی [1] پزشک عمومی، مرکز آموزش علمی کاربردی، مشهد، ایران.
 • بابایان زاد اهری، شهناز [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • باباپور، جلیل [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • باباپور، دکتر نوشین [1] رزیدنت فلوشیپ انکولوژی ژنیکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • باباپور، نوشین [1] استادیار زنان و مامائی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.
 • باباپور، نوشین [1] رزیدنت فلوشیپ انکولوژی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • باباپور، نوشین [3] رزیدنت فلوشیپ انکولوژی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بابازاده، دکتر راحله [1] استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بابازاده، دکتر راحله [1] استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بابازاده، راحله [1] دانشجوی PhD بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
 • بابازاده، راحله [1] دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
 • بابازاده، راحله [1] دانشجوی دکتری بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
 • بابازاده، راحله [1] استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بابازاده، مریم [1] دستیار تخصصی پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد، ایران.
 • باب الحوایجی، هوشنگ [1] استادیار ، مرکز ناباروری فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • بیات، فاطمه [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • بیات، فاطمه [1] گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده ی پرستاری مامایی، زنجان، ایران
 • بیات، فاطمه [3] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
 • باختر، بابک [1] مدیریت درمانو سازمان تامین اجتماعی ایران، کرمان و ایران
 • باخته، اعظم [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • باخته، اعظم [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • بادفر، غلامرضا [1] استادیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بهبهان، بهبهان ، ایران.
 • بایرامی، رقیه [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • بایرام‌زاده، دکتر الینا [1] متخصص زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • باریکانی، آمنه [1] دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • باریکانی، آمنه [1] دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات رشد کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • باریکانی، آمنه [1] دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات رشد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • باریکانی، آمنه [1] دانشیار مرکز تحقیقات رشد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • بی آزار، تهمینه [1] - پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
 • بازیار، جعفر [1] کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
 • بازیار، دکتر شادی [1] استادیار گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.
 • بازوری، مسعود [1] کارشناس ارشد، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.
 • باستانی، امیر [1] پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • باستانی، پروین [1] استادیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • باغی، وجیهه [1] دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران.
 • باغی، وجیهه [1] دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد، مهاباد، ایران.
 • باغی، وجیهه [1] کارشناس مامایی، بیمارستان بعثت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
 • باغبانی، بهجت [1] کارشناس مامایی، بیمارستان امالبنین (س)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • باغبانی، عادله [1] کارشناس مامایی، مرکز بهداشت مانه و سملقان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.
 • باغداری، نسرین [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • باغداری، نسرین [1] کارشناس ارشد مامایی، عضـو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی مشهد
 • باغداری، نسرین [1] مربی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • باغداری، نسرین [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • باغستانی، دکتر احمدرضا [1] دانشیار گروه آمار حیاتی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • باقری، اعظم [1] دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
 • باقری، پروین [1] کارشناس مامایی، تأمین اجتماعی آبادان، آبادان، ایران.
 • باقری، حسن [1] میکروبیولوژیست، دانشکده پزشکی، دانشگاهعلوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • باقری، حسین [1] پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
 • باقری، سپیده [1] استادیار گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • باقری، سپیده [1] استادیار گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • باقری، سید مجید [1] کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
 • باقری، غزال [1] کارشناس علوم آزمایشگاهی، مرکز تحقیقات ویروس شناسی، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • باقری، فاطمه [1] کارشناس ارشد پرستاری نوزادان، گروه کودکان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • باقری، فاطمه [1] مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.
 • باقری، لاله [1] دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • باقری، لیلا [1] دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، لارستان، ایران.
 • باقری، لیلا [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاداسلامی واحد گناباد، گناباد، ایران
 • باقری، لیلا [1] دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
 • باقری، مجید [1] کارشناسی ارشد زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • باقری، مریم [1] کارشناس ارشد مامایی، مرکز بهداشت باروری ولیعصر(عج)، بیمارستان ولیعصر(عج)، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • باقری، مریم [1] کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر(عج)، بیمارستان ولیعصر(عج)، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • باقری، مریم [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.
 • باقری، مریم [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.
 • باقری، مریم [1] کارشناسی ارشدمامایی، مربی گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی،بجنورد،ایران
 • باقری، هانیه [1] کارشناس ارشد، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.
 • باقریان محمود آبادی، حسین [1] دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران،
 • باقرزاده، راضیه [1] دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • باقرزاده، راضیه [1] مربی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 • باقرصاد، عاطفه [1] کارشناس مسئول گروه ژنتیک، مرکز کنترل بیماری‌ها، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.
 • باقری نسامی، معصومه [1] دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
 • باقری‌نسب، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بالغی، مهرانگیز [1] کارشناس مامایی
 • بانوی، ملیحه [1] رزیدنت زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • باهری، بنفشه [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
 • بجدی، امین [1] استادیار گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بحری، دکتر نرجس [1] استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 • بحری، نرجس [1] استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • بحری، نرجس [1] استادیار گروه مامایی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • بحری، نرجس [1] استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • بحری، نرجس [1] دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بحری، نرجس [1] دانشجوی دکترای بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • بحری، نرجس [2] دانشجوی دکترای بهداشت باروری، مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • بحری، نرجس [3] دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • بحری، نرجس [2] دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بحری، نرجس [2] دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • بحری، نرجس [1] دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بحری، نرجس بحری [1] دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • بحری، نسرین [1] کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک، مرکز بهداشت شماره 3، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بحری، نسرین [1] کارشناس ارشد مامایی، مرکز بهداشت شماره سه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بحری، نسرین [1] کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک، مرکز بهداشت شماره 3، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بحری، نسرین [1] کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک، مرکز بهداشت شماره سه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بحرانی، ناصر [1] مربی گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • بحری بیناباج، نرجس [1] دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • بحری بیناباج، نسرین [1] کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک، مرکز بهداشت شماره 3، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بحرینی، مریم [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بحرینی، مریم [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بحرینی، مسعود [1] استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • بحری نجفی، علیرضا [1] دستیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بخت، رفعت [1] مربی گروه بهداشت مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • بختیاری، افسانه [1] کارشناس ارشد مامائی ، عضو هیئت علمی گروه مامائی دانشکده پزشکی بابل
 • بختیاری، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • بختیاری، سالار [1] استادیار گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
 • بختیاری، علی [1] دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بختیاری، محمود [1] دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌ های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • بختیاری‌زاده، توران [1] متخصص زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • بختیاری نسب، مهلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بختیاری‌نسب، مهلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران.
 • بخردی، دکتر رضا [1] دکترای حرفه‌ای پزشکی، گروه توسعه و هماهنگی متون علمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج، کاشان، ایران.
 • بخردی، رضا [1] دکترای حرفه‌ای پزشکی، واحد تحقیق و توسعه شرکت داروسازی باریج اسانس، کاشان، ایران.
 • بخشی، محدثه [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران.
 • بخشی، محدثه [1] مربی گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران.
 • بخشی، محدثه [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران.
 • بخشنده نصرت، سپیده [1] استادیار گروه زنان، مرکز تحقیقات عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.
 • بیدار فریمانی، محمد [1] متخصص آسیب شناسی، آزمایشگاه آراد، مشهد، ایران.
 • بدروس اوقوبیان سلماسی، ملانی [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران.
 • بدیعی، پریسا [1] دانشیار مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی البرزی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • بدیعی، زهرا [1] دانشیار گروه اطفال، دانشکده پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بدیعیان موسوی، نازیلا [1] رزیدنت گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بدیعی اول، دکتر شاپور [1] استادیار گروه طب سوزنی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بدیعی اول، شاپور [1] اﺳﺘﺎدﻳﺎر گروه طب چینی، داﻧﺸﻜﺪه ﻃﺐ سنتی و مکمل، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ، مشهد، اﻳﺮان.
 • بدیعی اول، شاپور [1] استادیار طب سوزنی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بیدل، زینب [1] کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات متاآنالیز، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه ، ایران.
 • برات، شهناز [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • برات، شهناز [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه بابل، بابل، ایران.
 • براتی، طاهره [1] کارشناس پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ‌ایران
 • براتی، مژگان [1] استادیار گروه زنان زایمان، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • برات وند، بیتا [1] دانشجوی دکترای حرفه ای داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه جندی شاپور اهواز واحد بین الملل اروند، اهواز، ایران.
 • برادران، حمیدرضا [1] دانشیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • برادران، زهره [1] متخصص زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • برادران، منصوره [1] دانشگاه علوم پزشکی مشهد-گروه رادیولوژی-دستیارتخصص رادیولوژی
 • برادران رحیمی، محمود [1] استادیار گروه رادیو لوژی بیمار ستان قائم
 • برادران رفیعی، نفیسه [1] متخصص زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • براز، شهرام [1] استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بیرانوند، سمیرا [1] کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • بیراوندی، مهتاب [1] دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • برجی، میلاد [1] کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
 • برجعلی، دکتر احمد [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • بیرجندی، مهدی [1] مربی گروه آمار ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 • برزنجه عطری، شیرین [1] مربی گروه آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • برقائی، حسین [1] دانشیار گروه انکولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات سرطان فاکس چیس، فیلادلفیا، پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا.
 • برقعی، نرجس سادات [1] دکترای تخصصی بهداشت باروری، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
 • برکاتی، آزاده سادات [1] کارشناس مامایی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
 • بریم نژاد، لیلی [1] استادیار گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • بیرم وند، ملوک [1] استادیار گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • برنجی، دکتر فریبا [1] استاد گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • برهانی مغانی، مهدیه [1] پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • برهانی مغانی، مهدیه [1] پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • برهمت، ازهار [1] کارشناس مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • برهمت، ازهار [1] کارشناس مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • برومند، زکیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • برومند، مهناز [1] دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • برومند، هاله [1] کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • برومند رضازاده، دکتر مهناز [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران.
 • برومند رضازاده، مهناز [1] رزیدنت زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،‌ مشهد، ایران.
 • برومندنیا، دکتر نسرین [1] استادیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات ارولوژی نفرولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • برومند نیا، نسرین [1] دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • بزازیان، شهین [1] دانشجوی PHD بهداشت باروری، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • بزاززاده، سید کاظم [1] کارشناس ارشد علوم تشریح (آناتومی)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
 • بزرگ‌زاده وسطی کلائی، شبنم [1] دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • بزمی، دکتر فرشته [1] رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بزمی، فرشته [1] رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بیژنی، علی [1] پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان امیرکلا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • بیژه، دکتر ناهید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.‏
 • بیژه، دکتر ناهید [2] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • بیژه، ناهید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.
 • بیژه، ناهید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • بیژه، ناهید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • بساک، زهرا [1] کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات آندروپوز منوپوز، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بساک‌نژاد، سودابه [1] دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • بستانی خالصی، دکتر زهرا [1] استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
 • بستانی خالصی، زهرا [1] دانشجوی دکترای بهداشت باروری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
 • بستانی خالصی، زهرا [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
 • بسطامی، آراسته [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.
 • بسطامی، آراسته [2] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.
 • بسطامی، آراسته [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز، ایران.
 • بسطامی، آراسته [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.
 • بسطامی، پری [1] دانشجوی کارشنارسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، خوزستان، ایران.
 • بسطامی، پری [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، خوزستان، ایران.
 • بسطامی، پری [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران.
 • بسکابادی، حسن [1] استادیار گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بسکابادی، حسن [1] استادیار گروه نوزادان، فوق تخصص نوزادان، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بسکابادی، حسن [1] استادیار گروه نوزادان، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،‌ مشهد، ایران
 • بسکابادی، حسن [1] دانشیار گروه کودکان، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بسکابادی، حسن [3] دانشیار گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بسکابادی، حسن [1] . دانشیار گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بسکابادی، حسن [1] دانشیار گروه نوزادان، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بسکابادی، حسن [1] دانشیار گروه نوزادان، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بسکابادی، دکتر حسن [1] استاد گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بشارت، سیما [1] دکترای حرفه ای، مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران
 • بشارت، مهسا [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران
 • بشاش، داوود [1] استادیار گروه خونشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • بشاش، دکتر داوود [1] دانشیار گروه هماتولوژی و بانک خون، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • بشیریان، سعید [1] استادیار گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • بشیریان، سعید [1] مربی، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس،گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • بصیری، ساره [1] پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • بصیرت، زهرا [1] استادیار گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • بصیرت، زهرا [1] استادیار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • بصیرت، زهرا [1] دانشیارزنان وزایمان،دانشکده پزشکی دانشگاهعلومپزشکی بابل
 • بصیرت، زهرا [1] دانشیار گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی بابل مرکز تحقیقات باروری و ناباروری فاطمه زهرا (س)، بابل
 • بعیری، نسرین [1] دستیار طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بقایی، بهروز [1] دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران.
 • بقایی، مهدیه [1] دستیار تخصصی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بقایی، مهناز [1] کارشناس مامایی، مرکز بهداشت بردسکن، بردسکن، ایران.
 • بکتاشیان، مجتبی [1] دانشجوی دکتری تخصصی پزشکی مولکولی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. پزشک کارشناس مسئول، بیمه سلامت اصفهان، اصفهان، ایران.
 • بیگی، نرگس [1] دانشجوی کارشناسی بیهوشی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • بیگلرخانی، مهدی [1] دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. گروه طب ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • بیگلری فر، فاطمه [1] کارشناس بیهوشی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
 • بیگم بیگدلی شاملو، مرضیه [1] کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
 • بلالی دهکردی، نجمه [1] کارشناس ارشد مشاوره توان‌بخشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • بیله‌جانی، دکتر عیسی [1] دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • بلوریان، زهره [1] عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
 • بلورساز، ثمینه [1] دستیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنایی، مژده [1] مربی/ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 • بنایی، مژده [1] مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • بنایی، مژده [1] مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی،‌ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • بنایی بروجنی، جمشید [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران.
 • بنائی، مه سیما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بنائیان، شایسته [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • بنی طالبی، ابراهیم [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • بنی عامریان، حسین [1] استاد گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • بنی عقیل، آسیه السادات [1] دکترای مدیریت آموزشی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
 • بنفشه، الهه [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • بنکدار، فرناز [1] متخصص زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] استادیار غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات غدد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بنکداران، شکوفه [1] استادیار گروه داخلی، مرکز تحقیقات غدد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] دانشیار گروه غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات غدد درون ریز، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بنی‌هاشم، نادیا [1] دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه بابل، بابل، ایران.
 • بهادران، پروین [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • بهاری، محمود [1] استادیار
 • بهارآرا، جواد [1] ستادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهار آراء، جواد [1] استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 • بهار آراء، جواد [1] دکتری تخصصی بیولوژی تکوینی جانوری/استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 • بهاریان شرقی، نصرت [1] کارشناس مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهارشاهی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهاصدری، شهره [1] استادیار گروه زنان و زایمان، بیمارستان شهید اکبر آبادی، دانشگاه علوم پزشگی ایران، تهران، ایران
 • بهبودی، لاله [1] استادیار گروه فیزیولوژری ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران، ایران.
 • بهبودی گندوانی، دکتر سمیرا [1] استادیار گروه اندوکرینولوژی تولید مثل، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • بهبودی گندوانی، دکتر سمیرا [1] استادیار مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • بهبودی مقدم، دکتر زهرا [1] دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • بهبودی مقدم، زهرا [1] استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • بهبودی مقدم، زهرا [1] دانشیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • بهتاش، نگار [1] دستیار گروه ارولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • بهجتی، مصطفی [1] دانشیار قلب اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • بهدانی، فاطمه [1] دانشیار گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهدانی، فاطمه [1] استادیار روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بهدانی، فاطمه [1] دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بهرامی، احمد رضا [1] دانشیار گروه زیست شناسی سلولی مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. محقق، پژوهشکده فناوری زیستی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهرامی، حمیدرضا [1] استادیار گروه طب چینی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهرامی، حمیدرضا [1] استادیار گروه طب سوزنی و ماساژ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهرامی، دکتر حمیدرضا [1] دانشیار گروه طب سنتی و مکمل، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهرامی، دکتر هما [1] متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری صارم، بیمارستان فوق تخصصی صارم، تهران، ایران.
 • بهرامی، موحد [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
 • بهرامی، نسیم [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • بهرامی، نصرت [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
 • بهرامی تبار، سمیرا [1] پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.
 • بهرامی طاقانکی، حمیدرضا [1] استادیار گروه طب چینی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهرامی طاقانکی، حمیدرضا [1] استادیار گروه طب سنتی و مکمل، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهرامی طاقانکی، حمید‌رضا [1] استادیار گروه طب چینی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهرامی کمانگر، پریسا [1] پژوهشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • بهرامی کمانگر، پریسا [1] پژوهشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • بهرمن، بنفشه [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • بهروز، احمد [2] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بهروزی لک، دکتر طاهره [1] دانشیار گروه ناباروری، مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • بهروزنیا، اکرم [1] رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهزادی، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بهزادی‌پور، ساره [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
 • بهشتی، زهرا [1] مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
 • بهشتی نسب، مریم [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.
 • بی همتا، مهدی [1] دستیار گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهمن، دکتر مریم [1] دکترای تخصصی طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
 • بهمن، سارا [1] دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • بهمن، مریم [1] دانشجوی تحصیلات تکمیلی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • بهمن، مریم [1] دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • بهمن، مریم [1] دستیار طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • بهمنش، الهام [1] دستیار طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • بهمئی، کبری [1] دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • بهنام، حمیدرضا [1] مربی ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهنام‌پور، ناصر [1] مربی آمار زیستی، گروه بهداشت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.
 • بهنام وشانی، حمیدرضا [1] مربی گروه آموزش پرستاری کودک و نوزاد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهنام وشانی، حمیدرضا [1] مربی گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بوذری، زینت السادات [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • بوذری، زینت السادات [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • بوذری، زینت السادات [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • بوذری، زینت السادات [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلولی بنیادی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • بیوس، سودابه [1] استاد گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • بیوس، سودابه [1] کارشناس مامایی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • بیوس، سودابه [1] استاد گروه طب سنتی، پژوهشگر طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • بیوس، سودابه [1] استاد گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • بیوس، سودابه [1] پژوهشگر طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • بیوس، سودابه [1] مدرس دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • بیوس، سودابه [1] مربی گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • بوئینی، سهیلا [1] رزیدنت گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران.

پ

 • پاداش، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشکده آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • پارسا، دکتر پریسا [1] دانشیار گروه بهداشت مادر و کودک، مرکز تحقیقات مراقبت از بیماری‌های مزمن در منزل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • پارسا، دکتر پریسا [1] دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن در منزل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • پارسا، لادن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • پارسا، لادن [1] کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • پارسای، سوسن [1] دانشیار/دکتری تخصصی تغذیه در امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پارساپور، حمیده [1] متخصص زنان و زایمان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • پارساپور، دکتر حمیده [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • پارسانژاد، محمد ابراهیم [1] استاد گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • پارسا نژاد، محمد ابراهیم [1] استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشک ی، دانشگاه علوم پزشک ی ش ی راز، شیراز، ایران
 • پاسدار، یحیی [1] . استادیار گروه علوم تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • پاشایی، طاهره [1] کارشناس ارشد آموزش بهداشت. مرکز بهداشت شهرستان ثلاث، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • پاشاپور، سروین [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • پاکروان، شادی [1] متخصص بیهوشی، بیمارستان امام زمان (عج) مشهد، مشهد، ایران.
 • پاک‌نیت، دکتر حمیده [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • پالیزوان، نجمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • پاینده، معصومه [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • پیری، مقصود [1] استاد گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • پیراسته، اشرف [1] استادیار گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
 • پراشی، شایسته [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • پریان، محمود [1] کارشناس ارشد انگل‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پیرجاوید، فاطمه [1] کارشناس ارشد روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران.
 • پرچمی، شهربانو [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • پیردهقان، آذر [1] استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • پریزاد نصیرکندی، مرضیه [1] استادیار، گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • پری زاده، هدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • پرنان اماموردیخان، اعظم [1] دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پرنان امام وردیخان، اعظم [1] دانش آموخته کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پرنیان پور، محمد [1] دانشیار گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
 • پیرهادی، معصومه [1] مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • پرهیزکار، سعادت [1] دانشیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران.
 • پرهیزکار، عهدیه [1] مربی گروه آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
 • پیرو، سهیلا [1] ارولوژیست، بیمارستان مهدیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • پرویزی، اقدس [1] کارشناس مامایی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
 • پرویزی، سرور [1] دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • پیروزان، پریسا [1] دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 • پیروزمند، رها [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پیروزنیا، پریسا [1] متخصص زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • پروینی، زهرا [1] کارشناس پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ‌ایران.
 • پروین‌درآباد، فرحوش [1] کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.
 • پزشک پور، فخرالزمان [1] استادیار پوست، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پژهان، اکبر [1] دکترای فیزیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
 • پژوهیده، سیده زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • پشنگ، سید مصطفی [2] متخصص بیهوشی،‌ دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ‌مشهد،‌ ایران.
 • پیله‌وری، شمسی [1] متخصص زنان و زایمان
 • پیله وریان، علی اصغر [1] گروه زیست شناسی دانشگا ه پیام نور اصفهان
 • پیمان، نوشین [1] استادیار گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پیمان، نوشین [1] دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پیمان، نوشین [1] دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پیمان، نوشین [1] دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پیمانی، مریم [1] استادیار گروه ژنتیک، دانشکده علوم،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • پناهی، زهرا [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • پناهی، غزال [1] استادیار جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.
 • پناهی، غزال [1] استادیار جراحی عمومی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
 • پناهی، فریده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • پناهنده علی، مهدیه [1] پزشک عمومی
 • پهلوان، فتانه [1] دانشکده علوم پزشکی 5 ،دانشگاه تربیت مدرس, تهران، ایران
 • پهلوان، فتانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • پهلوانی، مهشید [1] دستیار روان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پهلوانی شیخی، زهرا [1] مربی گروه آموزش مامایی، مرکز تحقیقات سلامت بارداری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
 • پهلوانی شیخی، زهرا [1] مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات سلامت بارداری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، زاهدان، ایران
 • پورابراهیم، تقی [1] استادیار گروه روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • پوراحمدی، محمدرضا [1] کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • پوراحمد گوربندی، فاطمه [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • پوراسد شهرک، شکیبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • پورافضلی فیروزآبادی، سید جواد [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • پوربختیار، مریم [1] کارشناس ارشد مامایی قانونی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • پورتقی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورجواد، منیره [2] استاد زنان و زایمان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورجواد، منیره [1] استاد گروه زنان،مرکز تحقیقات سلامت زنان،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،ایران
 • پورجواد، منیره [1] استاد گروه زنان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورجواد، منیره [1] استاد گروه زنان و زایمان،دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • پورجواد، منیره [1] استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • پورجواد، منیره [1] استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورجواد، منیره [1] استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورجواد، منیره [2] استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پور جواد، منیره [1] - استاد گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاهعلوم پزشکی مشهد
 • پورحاجی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پورحاجی، فهیمه [1] کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورحیدر، مریم [1] گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران
 • پورحسینی، دکتر سیده اعظم [2] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورحسینی، سیده اعظم [1] استادیار گروه زنان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورحسینی، سیده اعظم [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورحسینی، سیده اعظم [1] استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورحسینقلی، دکتر محمدامین [1] دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • پورحسینقلی، محمد امین [1] استادیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • پوردست، طاهره [1] . رزیدنت زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • پوررحیمی، اکبر [1] کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
 • پوررضا، ابوالقاسم [1] استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • پوررضا، ابوالقاسم [1] دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • پور یزدان پناه، مهدیه [1] دانشجوی دکترای تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورزینالی، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • پورزند، بهاره [1] پزشکی عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.
 • پورسید، سیده سارا [1] دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
 • پورسیف، سپهر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
 • پورسیف، سپهر [1] گروه گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
 • پورشیرازی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورصدرالله، فائزه [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • پورعزیزی، محسن [1] دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.
 • پورعلی، دکتر لیلا [2] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورعلی، لیلا [1] استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورعلی، لیلا [5] استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورعلی، لیلا [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورعلی، لیلا [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پورعلی، محبوبه [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بایل، ایران.
 • پور علی، لیلا [1] دستیار تخصصی زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • پورعلی رودبنه، شیوا [1] کارشناس ارشد مامایی، گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • پورعلی رودبنه، شیوا [1] مربی گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • پورعلیزاده، ملوک [1] مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران.
 • پور غزنین، طیبه [1] عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پور غزنین، طیبه [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پورفرضی، دکتر فرهاد [1] استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.
 • پورقاسم گرگری، بهرام [1] دانشیار گروه تغذیه، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • پورقاسم گرگری، بهرام [1] دانشیارگروه تغذیه و بیوشیمی، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • پورقیصری، بتول [1] استادیار مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران. 6
 • پورمحمدی سیاهکلی، آیدا [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
 • پورملکی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • پورمهدی، زهرا [1] استاد یار گروه بیهوشی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جند ی شاپور، اهواز، ایران
 • پورنجفیان، دکتر علیرضا [1] دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

ت

 • تاج آرامش، شهین [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران.
 • تاجفرد، محمد [1] استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، دکتر فاطمه [2] استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، دکتر فاطمه [1] استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک‌گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، دکتر فاطمه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، سید محمود [1] استادیار گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، فاطمه [1] - استادیار زنان و زایمان، بیمارستان ام البنین(س)، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • تارا، فاطمه [1] استادیار گروه زنان، فلوشیپ پریناتولوژی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • تارا، فاطمه [1] استادیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، فاطمه [1] استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، فاطمه [1] استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک‌گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، فاطمه [1] استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، فاطمه [1] دانشیار گروه زنان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، فاطمه [2] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، فاطمه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، فلوشیپ پریناتالوژی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، فاطمه [5] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، فاطمه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، فاطمه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، فاطمه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، واحد مدیریت دانش بالینی ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، فاطمه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تارا، فاطمه [8] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تاراج، شیرین [1] مربی روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور- مرکز تهران
 • تاروردیزاده، بهمن [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران.
 • تاروردی‌زاده، بهمن [1] استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده تحصیلات تکمیلی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران.
 • تاروردی‌زاده، بهمن [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • تائبی، محبوبه [1] مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • تبرایی آرانی، ملیحه [1] استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • تبرایی آرانی، ملیحه [2] استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • تبرائی، یاسر [1] مربی گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
 • تجویدی، منصوره [1] استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
 • تحققی، سحر [1] کارشناس ارشد ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تحققی، سحر [1] کارشناس ارشد ایمونولوژی، مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی، پژوهشگاه بوعلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.
 • تدین، میترا [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • تدین، میترا [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.
 • تدین، میترا [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، مرکز تحقیقات یائسگی در زنان و مردان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • تدین، میترا [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهوا ز،اهواز، ایران.
 • تدین، میترا [2] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • تدین نجف آبادی، میترا [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • تدین نجف آبادی، میترا [1] مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • تذکری، زهرا [1] استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.
 • ترابی، دکتر ملوک [1] دانشیار گروه آسیب‌شناسی فک و صورت، مرکز تحقیقات مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
 • ترابی، شیرین [1] دستیار تخصصی گروه زنان و مامایی، بیمارستان قائم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ترابی، شیرین [1] رزیدنت گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ترابیان، سعادت [1] استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • ترابزاده، پروین [1] استادیار گروه زیست شناسی جانوری،(سلولی تکوینی)، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.
 • ترابی‌زاده، عالیه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ترشیزی، مرضیه [1] مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
 • ترشیزی، مرضیه [1] مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی شرق کشور، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
 • ترکاشوند، سهیلا [1] کارشناسی ارشد،گروه ژنتیک، دانشکده علوم و فناوری های نوین ،علوم پزشکی تهران ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
 • ترکاشوند، شکوفه [1] کارشناس ارشد مامایی، دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ترک تتاری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • ترک زبان، الناز [1] کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • ترک زهرانی، شهناز [2] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ترک زهرانی، شهناز [1] مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ترک زهرانی، شهناز [1] مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ترکمن نژاد سبزواری، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ترکمن‌نژاد سبزواری، مرضیه [1] کارشناس ارشد مامایی، بیمارستان مبینی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
 • ترکمن‌نژاد سبزواری، مرضیه [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
 • ترکنی، مژگان [1] کارشناس مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران.
 • تیرگری، بتول [1] مربی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • تیرگر طبری، سودابه [1] استادیار بیماری های پوست و مو، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • تشریفی، فاطمه [1] کارشناس علوم آزمایشگاهی، معاونت بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران.
 • تشکری، محبوبه [1] گروه زیست شناسی دانشگا ه پیام نور اصفهان
 • تشکری هاشمی، سیده اعظم [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تفضلی، مهین [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تفضلی، مهین [1] کارشناس ارشد مامائی/ عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامائی، دانشگاهعلوم پزشکی مشهد
 • تفضلی، مهین [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • تفضلی، مهین [6] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تفضلی، مهین [1] مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تفضلی، مهین [2] استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تفضلی، مهین [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تفضلی، مهین [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تفضلی، مهین [1] استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تفضلی‌فر، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تقیان، دکتر فرزانه [2] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • تقیان، فرزانه [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • تقیان، نجمه [1] دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
 • تقی پور، بهزاد [1] کارشناس پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
 • تقی پور، علی [1] استادیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تقی پور، علی [1] استادیار گروه آمار‌‌‌ زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت،‌ دانشگاه علوم پزشکی مشهد،‌ مشهد، ‌ایران.
 • تقی پور، علی [1] استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تقی پور، علی [1] استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تقی پور، علی [1] ستادیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تقی‌پور، علی [1] دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تقی‌پور، علی [1] دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تقی‌پور، علی [1] دکترای تخصصی اپیدمیولوژی اجتماعی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تقی پور ظهیر، شکوه [1] استادیار آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • تقی پور ظهیر، شکوه [1] استادیار آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
 • تقدیسی، محمد حسین [1] دانشیار گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • تقی زاده، شیرین [1] کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات عفونی، بیمارستان کودکان مفید، تهران، ایران.
 • تقی زاده، علی [1] استادیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات جراحی سرطان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تقی زاده، محسن [1] استادیار گروه بیوشیمی و تغذیه، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
 • تقی‌زاده، دکتر زیبا [1] دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • تقی‌زاده، زیبا [1] استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • تقی‌زاده، محسن [1] استادیار گروه تغذیه، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
 • تقی‌زاده، محسن [1] پژوهشگر، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج اسانس، کاشان، ایران.
 • تقی‌زاده، محسن [1] پژوهشگر، واحد تحقیق و توسعه باریج اسانس، شهرکاشان، ایران.
 • تقی زاده کرمانی، علی [1] استادیار گروه رادیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تقی شاکری، محمد [2] استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تقی‌نژاد، حمید [2] استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
 • تقوی، افسون [1] کارشناس ارشد میکروب شناسی، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • تقوی، امیر معین [1] دانشیار گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تقوی، نازیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
 • تقوی جلودار، مریم [1] دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.
 • تقوی شیرازی، مریم [1] پژوهشگر گروه طب سنتی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • تقوی فر، سیده انیس [1] دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.
 • تقوی گیلانی، مهریار [1] استاد یار بیهوشی بیمارستان امام رضا (ع)
 • تکبیری، فاطمه [1] کارشناس بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
 • تمیزی، آزاده [1] متخصص زنان و زایمان، بیرجند، ایران.
 • تیموری، بتول [1] استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت بارداری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
 • تیموری، مریم [1] دستیار تخصصی زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • تیموری، نسیم [1] کارورز، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • تنساز، دکتر مژگان [1] استادیار گروه طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • تن ساز، دکتر مژگان [1] استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • تن ساز، مژگان [2] استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • تن ساز، مژگان [1] استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • تن‌ساز، مژگان [1] استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • تن‌ساز، مژگان [3] استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • تنها، آزاده [1] کارشناسی ارشد آمار، گروه امار، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران
 • تهرانیان، دکتر نجمه [2] استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • تهرانیان، نجمه [1] استادیار گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • تهرانیان، نجمه [1] استادیار گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • توان، پری ناز [1] دستیار تخصصی زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 • توانا، زهره [1] استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
 • توانا، زهره [1] استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات ناباروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • توانانژاد، نیکتا [1] کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • توانا نژاد، نیکتا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • توحیدی، دکتر مریم [1] دانشیار گروه پیشگیری از بیماری‌های متابولیک، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • توریایی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران.
 • تورده، مائده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • توزنده جانی، امیر‌حسین [1] کارشناسی گروه مهندسی پرتوپزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران
 • توزنده جانی، حسن [1] استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.
 • توسلی، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران.
 • توسلی، سمیرا [2] کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • توسلی، علیرضا [1] دانشیار گروه جراحی عمومی، مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک و روش های کم تهاجمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • توسلی، فاطمه [1] - دانشیار گروه زنان،دانشکده پزشکی، دانشگاه علومپزشکی مشهد
 • توسلی، فاطمه [1] دانشیار گروه زنان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • توسلی، فاطمه [1] دانشیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • توسلی، فاطمه [1] دانشیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • توسلی، فاطمه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • توسلی، فاطمه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمگ گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • توسلیان، فتانه [1] کارشناسی ارشد ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
 • توفیقیان، طاهره [1] کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
 • توفیقیان، طاهره [1] کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
 • توکلی، احمد [1] دندانپزشک، شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
 • توکلی، دکتر ماندانا [1] استادیار گروه طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • توکلی، ماندانا [1] استادیار گروه طب ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • توکلی، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان، ایران.
 • توکلیان فر، تکتم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • توکلی‌زاده، دکتر جهانشیر [1] استاد گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • توکلی طبسی، کامیار [1] استادیار گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • توکلی کاخکی، دکتر ماندانا [1] PhD طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تولیت، مریم [1] مربی گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
 • تولیت، مریم [1] دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
 • تولیده ای، حمیدرضا [1] دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، مربی گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

ث

 • ثقفی، حمید [1] دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • ثقفی، دکتر نفیسه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ثقفی، نفیسه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ثقفی، نفیسه [1] دانشیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ثقفی، نفیسه [3] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ثقفی، نفیسه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، بیمارستان قائم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ثقفی، نفیسه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ثقفی، نفیسه [1] دانشیار زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثقفی، نفیسه [1] دانشیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ثقفی، نفیسه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ثقفی، نفیسه [2] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران.
 • ثقفی، نفیسه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • ثقفی، نفیسه [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ثقلینی، سید هادی [1] متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، ارومیه، ایران.
 • ثمری، علی اکبر [1] مربی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر،کاشمر، ایران.
 • ثناگو، اکرم [1] دانشیار گروه آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
 • ثناگو، اکرم [1] دانشیار گروه پرستاری بهداشت جامعه و روان‌پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
 • ثناگو، اکرم [1] دانشیار گروه پرستاری بهداشت جامعه و روان، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
 • ثناگو، اکرم [1] دانشیار گروه پرستاری، مرکز مطالعات و آموزش پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
 • ثناگو، اکرم [1] دانشیار گروه آموزش پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
 • ثناگو، اکرم [1] دانشیار گروه پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

ج

 • جانان، ارغوان [1] کارشناس ارشد زیست سلولی و مولکولی، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.
 • جانان، ارمغان [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.
 • جان قربان، رکسانا [1] دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جان نثاری، شراره [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • جان نثاری، شراره [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • جان نثاری، شراره [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • جان‌نثاری، شراره [1] مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • جاهداری، احمد [1] پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • جاوید، زینب [1] پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران.
 • جاوید، ناعمه [1] استادیار مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
 • جاویدی، زری [1] دانشیار گروه پوست، بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جاویدی، علی [1] دستیار تخصصی جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جاویدی، علی [1] رزیدنت تخصصی جراحی عمومی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جاویدی، نصیرالدین [1] کارشناس ارشد روانشناسی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.
 • جاودان، زینب [1] پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • جاودان مهر، معصومه [1] استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جاودان‌مهر، دکتر معصومه [1] متخصص جراحی زنان و زایمان، بیمارستان مهر حضرت عباس، مشهد، ایران.
 • جاودان‌مهر، دکتر معصومه [1] متخصص زنان و زایمان، بیمارستان مهر (حضرت عباس)، مشهد، ایران.
 • جاویدی صرافان، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جباری، حسن [1] دستیار تخصصی پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جباری، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • جباری خامنه، حسین [1] استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت باروری زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • جباری نوقابی، آزاده [1] رزیدنت گروه جراحی عمومی، مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جدی، لیدا [1] رزیدنت جراحی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جراحی، دکتر لیدا [1] دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جراحی، لیدا [2] استادیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جراحی، لیدا [2] دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جزء کبیری، فریده [1] مربی گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جسمانی، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جسمانی، الهه [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفری، آذر [1] دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • جعفری، یاسمن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفری، الهام [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
 • جعفری، پیمان [1] استادیار گروه آمارحیاتی، دانشکده پزشک ی، دانشگاه علوم پزشک ی ش ی راز، شیراز، ایران
 • جعفری، پیمان [1] استادیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • جعفری، حمیده [2] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفری، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
 • جعفری، زهره [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اسلامی اراک، اراک، ایران.
 • جعفری، سودابه [1] دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جعفری، فریده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
 • جعفری، فرهاد [1] استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
 • جعفری، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفری، مهری [1] استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات‌سلامت باروری‌زنان، دانشکده‌پزشکی، دانشگاه‌علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • جعفریان، امیرحسین [1] استادیار گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفریان، امیرحسین [2] دانشیار گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفریان، امیرحسین [2] دانشیار گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفریان، جلیل [1] کارشناس بهداشت عمومی، معاونت بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.
 • جعفریان، دکتر امیرحسین [1] استاد گروه زنان و مامایی، فلوشیپ انکولوژی ژنیکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفریان، دکتر امیرحسین [1] دانشیار گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفریان، دکتر فائزه [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.
 • جعفریان، طیبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیولوژی و کلوپ محققان جوان، دانشکده علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران
 • جعفریان، فائزه [1] دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفریان، فائزه [1] دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفریان، مونا [1] دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفریان، مونا [1] دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفرپور، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات بهداشت عوامل اجتماعی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جعفرپور، ملوک [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
 • جعفری ثانی، حسین [1] دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفری ثانی، حسین [1] دکترای علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفری جوشقان، دکتر احمد [1] دکترای حرفه‌ای پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفری دهکردی، عفت [1] متخصص طب سنتی، تهران، ایران.
 • جعفری راد، سیما [1] استادیار گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جعفری راد، سیما [1] استادیار گروه تغذیه، مرکز تحقیقات تغذیه و بیماری‌های متابولیک، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جعفری‌راد، سیما [1] استادیار گروه تغذیه، مرکز تحقیقات تغذیه و بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جعفرزاده، اکرم [1] کارشناس ارشد مدیریت پرستاری اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفرزاده، حوریه [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفرزاده، دکتر لعبت [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • جعفرزاده، لعبت [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهر شهرکرد، ایران.
 • جعفرزاده، لعبت [1] استادیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • جعفرزاده، لعبت [1] استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • جعفرزاده، معصومه [1] دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جعفرزاده اصفهانی، رضا [1] دانشجوی دکتری ژنتیک پزشکی، مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفری شبیری، مهری [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
 • جعفری شبیری، مهری [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • جعفری شبیری، مهری [1] دانشیار گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، فلوشیپ انکولوژی زنان
 • جعفری‌منش، هادی [1] مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
 • جعفرنژاد، فرزانه [1] مربی گروه آموزش مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفرنژاد، فرزانه [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران.
 • جعفرنژاد، فرزانه [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جعفرنژاد، فرزانه [7] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفرنژاد، فرزانه [2] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفرنژاد، فرزانه [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفرنژاد، فرزانه [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفرنژاد، فرزانه [1] کارشناس ارشد مامایی/ عضو هیئت علمی دانشکده ی پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جعفرنژاد، فرزانه [1] کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفرنژاد، فرزانه [1] مربی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جعفرنژاد، فرزانه [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفری‌نژاد بجستانی، مجید [1] دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جفریده، یلدا [1] استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جلادت، امیرمحمد [1] استادیار گروه طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • جلادت، امیرمحمد [1] متخصص طب ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. استادیار گروه طب ایرانی، شرکت گوهر خرد پارسیان، مرکز رشد طب سنتی و گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • جلالی، امیر [1] دانشیار پرستاری، پژوهشکده سلامت، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • جلالی، محسن [1] پزشک، مرکز تحقیقاتی و درمان ناباروری منتصریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جلالی، محسن [1] دکترای علوم آزمایشگاهی، مرکز تحقیقات ناباروری منتصریه مشهد، مشهد، ایران
 • جلالی، محسن [1] متخصص علوم آزمایشگاهی، مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری منتصریه
 • جلالی آکردی، بنین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جلالی چیمه، فاطمه [1] کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جلالی دهکردی، دکتر خسرو [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • جلالی فر، محمد علی [1] مربی هماتولوژی و بانک خون، مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • جلال یونسی، سید [1] دکترای روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 • جلیلی، جلوه [1] دستیار تخصصی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جلیلی، جلوه [1] رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جلیلی، عباس [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • جلیلی، کتایون [1] کارشناس مامایی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • جلیلی، لیدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جلیل آذر، عزیزه [1] کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی جانوری، (سلولی تکوینی)، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.
 • جلیلیان، نسرین [1] استادیار گروه زنان و زایمان، مرکز توسعه و تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • جلیلیان، نسرین [1] استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • جلیلیان، نسرین [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات زایمان بیمارستان امام رضا (ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • جلیلیان، نسرین [1] دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • جلیل‌وند، دکتر فرانک [1] استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.
 • جلمبادانی، ز نب [1] دانشجو ی کارشناس ی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ی مشهد، مشهد، ایران.
 • جلوداریان، پریوش [1] استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات باروری- ناباروری و پریناتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • جلوداریان، دکتر پریوش [1] استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات باروری- ناباروری و پریناتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جمالی، بیتا [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد واحد بابل، بابل، ایران.
 • جمالی، جمشید [1] دانشجوی دکترای تخصصی آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • جمالی، دکتر جمشید [1] استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جمالی، دکتر جمشید [1] استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جمالی، مژگان [1] کارشناس پرستاری، زایشگاه نیک نفس، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • جمشید اصل، دکتر مهسا [1] دکترای تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
 • جمشیدپور، مهرانگیز [1] کارشناس ارشد، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • جمشید پور، مهر انگیز [1] کارشناس ارشد جمعیت شناسی،معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • جمشیدی منش، منصوره [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • جنابی، انسیه [2] کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران.
 • جنابی، انسیه [1] . کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران.
 • جنابی، انسیه [2] مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران
 • جنابی، انسیه [1] مربی مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران
 • جنابی، دکتر انسیه [1] استادیار گروه پژوهشی، مرکز تحقیقات اختلال تکاملی کودک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • جنانی، پونه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی جامعه نگر، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • جنتی عطایی، پدیده [2] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • جنتی عطایی، پدیده [1] مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • جنیدی، الهام [1] دانش آموخته کارشناس ارشد مامایی،دانشگاه علومپزشکی مشهد
 • جنیدی، الهام [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جنگجو، علی [1] دانشیار گروه جراحی عمومی، مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جهازی، اعظم [1] کارشناس ارشد مامایی، مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
 • جهانی، سیمین [1] استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جهانی، یونس [1] استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
 • جهانیان، ویدا [1] دستیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جهانیان سادات محله، دکتر شهیده [2] استادیار گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • جهانبخش، سید سعید [1] استاد یار بیهوشی، بیمارستان امام رضا (ع)
 • جهان بین، ایران [1] کارشناسی ارشد آموزش بهداشت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • جهان پاک، نفیسه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جهان‌پور، فائزه [1] دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • جهانتیغ، مهدی [1] استادیار پاتولوژی، دانشکده پزشکی، بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • جهانشیر، انسیه [1] کارشناس پرستاری بخش زنان، مرکز تحقیقات خونریزی‌های غیر طبیعی رحم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.
 • جهانی شوراب، ناهید [1] دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جهانی شوراب، ناهید [1] دانشجوی دکتری بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جهانی شوراب، ناهید [3] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جهانگیری مهر، اعظم [1] کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران.
 • جهدی، فرشته [1] کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • جهدی، فرشته [1] مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • جویا، ثمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جوادی، مریم [1] استادیار گروه تغذیه، مرکز تحقیقات رشد کودکان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • جوادی، مریم [1] دانشیار گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • جوادی، مریم [1] دانشیار گروه تغذیه، مرکز تحقیقات رشد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. دانشیار گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • جوادی، مریم [1] دانشیار‌ گروه علوم تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • جیواد، فرشته [1] دانشجوی دکترای سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جوادزاده، یوسف [1] دانشیار گروه داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • جوادزاده، یوسف [1] دانشیار گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • جوادزاده، یوسف [1] استاد گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • جوادی فر، ناهید [1] استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جوادنوری، دکتر مژگان [1] دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جوادنوری، مژگان [1] دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جوادنوری، مژگان [1] استادیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات ارتقاء بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی‌، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جوادنوری، مژگان [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. دانشجوی دکتری بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جوادنوری، مژگان [1] استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جوادنوری، مژگان [1] استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • جوان، رقیه [1] پزشک عمومی، مرکز بهداشت سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
 • جوانروح، نیلوفر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جوانمردی، مرضیه [1] مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
 • جوانمرد خوشدل، منیژه [1] متخصص زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جواهری، دکتر عطیه [1] استادیار گروه جراحی لاپاراسکوپی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
 • جواهر فروش زاده، فاطمه [1] استاد یار گروه بیهوشی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جند ی شاپور، اهواز، ایران
 • جویبار، رضا [1] مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز ، ایران.
 • جویباری، لیلا [1] دانشیار گروه آموزش پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
 • جویباری، لیلا [1] دانشیار گروه پرستاری کودک و خانواده، مرکز تحقیقاتی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
 • جویباری، لیلا [1] دانشیار گروه پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
 • جویباری، لیلا [1] دانشیار گروه پرستاری، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
 • جویباری، لیلا مهستی [1] دانشیار گروه آموزش پرستاری، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
 • جودی، دکتر منا [1] استادیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جودی، منا [1] دستیار تخصصی گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات سرطان های توپر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جودی، منا [1] استادیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جودی مشهد، مونا [1] استادیار گروه پرتودرمانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جورابچی، دکتر زینت [1] استادیار سلامت جامعه، گروه مامایی و بهداشت مادر و کودک، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • جورابچی، زینت [1] دکترای بهداشت جامعه، گروه مامایی و سلامت مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.