دوره و شماره: دوره 17، شماره 130، دی 1393، صفحه 1-32 (هفته چهارم دی ماه 1393) 
2. بررسی نوروهورمون ها در الگوی خواب بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

صفحه 10-20

فریده ظفری زنگنه؛ محمد مهدی نقی زاده؛ علیرضا عبداللّهی؛ مریم باقری


3. بررسی نیازهای آموزشی درک شده زنان آسیب دیده در رابطه با رفتارهای پرخطر جنسی

صفحه 21-31

منا لرکی؛ مهین تفضلی؛ رباب لطیف نژاد رودسری؛ محمدتقی شاکری؛ علی بابایی