دوره و شماره: دوره 17، شماره 113، شهریور 1393، صفحه 1-23 (هفته سوم شهریور ماه 1393)