دوره و شماره: دوره 17، شماره 128، دی 1393، صفحه 1-28 (هفته دوم دی ماه 1393)