دوره و شماره: دوره 17، شماره 104، تیر 1393، صفحه 1-28 (هفته دوم تیر ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. تجربه زیسته مادران از انتخاب زایمان سزارین: یک مطالعه پدیدار شناسی

صفحه 1-10

روناک شاهوی؛ فاطمه رستمی؛ فرنگیس خسروی؛ فریبا رعنایی؛ لیلا هاشمی نسب؛ کژال حسامی؛ فرزانه ظاهری


2. بررسی سطح سرمی اسیدفولیک و هموسیستئین در زنان باردار و ارتباط آن با پره اکلامپسی

صفحه 11-17

آذر جعفری؛ سمیه رئیسی؛ شهربانو پرچمی؛ کیهان قطره؛ نگار امیری؛ سپیده میرج