دوره و شماره: دوره 15، شماره 42، اسفند 1391 (هفته چهارم اسفند ماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه میزوپروستول رکتال و واژینال در ختم بارداری های سه ماهه اول در بیماران با سابقه قبلی عمل جراحی رحمی

صفحه 1-6

صدیقه آیتی؛ فاطمه وحید رودسری؛ ملیحه بانوی؛ محمدتقی شاکری؛ ازهار برهمت


اصیل پژوهشی

4. بررسی تأثیر آموزش بهداشت جنسی بر رضایت جنسی زوجین

صفحه 23-30

اقدس کریمی؛ سلمه دادگر؛ ملیحه عافیت؛ نفیسه رحیمی