گزارش یک مورد لنفوم غیر هوچکین اولیه تخمدان

نوع مقاله: گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه رادیوتراپی انکولوژی، مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دستیار گروه رادیوتراپی انکولوژی، مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمگ گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: لنفوم غیر هوچکین اولیه تخمدان به ویژه نوع سلول T، بیماری بسیار نادری است که در گروه تومورهای بدخیم سلول گردکوچک طبقه بندی می شود. دراین تومورها جهت تعیین نوع تومور اولیه، انجام بررسی های کامل در مورد بیمار و بیماری و نیز استفاده از روشهای تشخیصی تکمیلی بافت شناسی از جمله ایمونوهیستوشیمی، ایمونوفنوتایپینگ با استفاده از فلوسیتومتری، RT-PCR (ترانس کریپتاز معکوس- راکسیون زنجیره پلی مراز)-FISH(هیبریداسیون در جای فلورسنت) - میکروسکوپ الکترونی و روش های ژنتیک مولکولی بسیار تعیین کننده است. این مطالعه با هدف نشان دادن اهمیت انجام بررسی های تکمیلی در بیماران باتشخیص تومور سلول بدخیم گرد کوچک در تخمدان انجام شده است.
گزارش مورد: در این گزارش، خانمی 31 ساله با شکایت درد شکم و تشخیص توده تخمدانی بررسی شده است. بیمار در سیر بررسی، چند تشخیص اولیه داشته ولی در نهایت با بررسی تکمیلی ایمونوهیستوشیمی، تشخیص نهایی لنفوم سلول T تخمدان اثبات و درمان براساس آن انجام شد.
نتیجه گیری:تومورهای بدخیم سلول گردکوچکتخمدان نیاز به بررسی های تکمیلی بافت شناسیمتعدد جهت اثبات تشخیص قطعی و طراحی درمان صحیح دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Primary non-Hodgkin ovarian lymphoma: a case report

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Homaee Shandiz 1
 • Ali Emadi Torghabeh 2
 • Zohreh Yousefi 3
 • Nourieh Sharifi 4
 • Amir Hosein Jafarian 5
 • Parvaneh Dehghan 2
 • Payam Izad Panahi 2
1 Associate Professor, Department of Radiation Oncology, Cancer Surgery Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident of Radiation of Oncology, Cancer Surgery Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Disorders Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate professor, Department of Pathology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant professor, Department of Pathology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Primary ovarian non- Hodgkin lymphoma especially T-cell type is a very rare disease which is classified in the group of malignant small round cell tumors. In these tumors, for detection of primary tumor type, it is very crucial to perform more evaluation of the patient and disease, and also using of further pathologic cytologic methods such as immunohistochemistry, immunophenotyping by flow cytometry, RT-PCR (reverse transcriptase- polymerase chain reaction), FISH (flurescent in situ hybridization), electron microscopic approach and molecular genetics methods. This study was performed with the aim to demonstrate the importance of complement evaluations in patients with diagnosis of malignant small round cell tumor of ovary.
Case report: In our report, a 31-years old woman with complaint of abdominal pain and diagnosis of ovarian mass has been evaluated. During evaluation process, she had several primary diagnosis, but eventually, with complement evaluation of immunohistochemistry, the final diagnosis of ovarian T-cell lymphoma was confirmed and based on it, treatment was performed.
Conclusion: Malignant small round cell tumors in ovary need to several complement pathologic evaluations for confirmingofdefinitive diagnosis and planning of correct treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Endometrial stromal sarcoma
 • Granulosa cell tumor
 • Primary ovarian T-cell lymphoma
 • Small cell tumor