بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر سازگاری با ناباروری زنان نابارور در کلینیک الزهراء تبریز

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای تخصصی آمار و اطلاع رسانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی جامعه نگر، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

 
مقدمه: تقریباً یک پنجم زوجین، نابارور هستند و سالانه در جهان 2 میلیون زوج به این میزان افزوده می شود. تنوع میزان سازگاری، منعکس کننده آسیب های درون فردی است که بر ظرفیت افراد جهت سازگاری با حوادث استرس زای زندگی مانند ناباروری تأثیر می گذارد. هدف از مداخلات روانی، شناخت و کمک به فرد جهت سازگاری بیشتر با شرایط موجود می باشد. با توجه به شیوع ناباروری در جامعه و مشکلات روان شناختی ناشی از آن، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مشاوره گروهی بر سازگاری با ناباروری انجام شد. 
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو گروهه در سال93-1392 بر روی 92 زن نابارور مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهراء تبریز انجام شد. از ابزار سازگاری روانی با ناباروری به منظور سنجش میزان سازگاری افراد با ناباروری استفاده شد. در گروه مشاوره گروهی، مشاوره بر اساس دستورالعمل مشاوره روانی ناباروری توسط پژوهشگر ارائه شد. گروه کنترل، مراقبت های معمول مرکز را دریافت کردند. پس از اتمام مداخله مشاوره گروهی، پرسشنامه سازگاری با ناباروری مجددا در اختیار گروه کنترل و مداخله قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون آماری تی زوج، تی مستقل و کای دو انجام شد. 05/0>p معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین نمرات سازگاری با ناباروری در گروه مشاوره گروهی (13/10±39/58) کاهش قابل توجهی نسبت به گروه کنترل (28/13±63/90) داشت و از نظر آماری معنی دار بود (001/0>p). بنابراین در گروه مشاوره گروهی، سازگاری زنان با ناباروری در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت. 
نتیجه گیری: مداخله مشاوره گروهی بر افزایش سازگاری زنان نابارور تحت درمان IVF یا  ICSI تأثیرگذار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این درمان می تواند به عنوان یک درمان مکمل در کنار درمان های پزشکی در مراکز درمان ناباروری ارائه شده و در سازگاری هر چه بیشتر زنان نابارور مؤثر باشد.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Group Counseling on Infertility Adjustment of infertile women in Tabriz Al-Zahra clinic

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Kheirkhah 1
  • Mohsen Vahedi 2
  • Pooneh Jenani 3
1 PhD Student of Medical Education, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 PhD Student of Statistics and Information, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 M.Sc. Student of Community midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
Introduction: About one fifth of couples are infertile and 2 million couples are added to this amount annually. The Variety in the rate of adjustment reflects the interpersonal vulnerabilities that affects the capacity of person cope with a life stressful events such as infertility. The goal of psychological interventions is recognition and the person to more cope with this situation. According to the prevalence of infertility in community and its psychological problems. this study was performed with the aim to determine the effects of group counseling on infertility adjustment.
 
Method: this two grouped randomized controlled trial was performed on 92 infertile women referred to infertility clinic of Tabriz Al-Zahra Hospital from 2013-2014. The infertility psychological adjustment scale was used for evaluation of the rate of individual's adjustment with infertility.  In counseling group, counseling based on guideline of infertility psychology counseling was offered by researcher. Control group received the routine care of the center. The infertility adjustment questionnaire was given to counseling and control groups again after accomplished counseling intervention. For data analysis, SPSS software (version 16) and statistical tests such as paired t test, in depended t test and chi-square were used. p<0/05 was considered significant.
 
Results: the counseling group had a significant decrease in mean score of infertility adjustment (58.39±10.13) compared to the control group (90.63±13.28)(p<0/001). So in counseling group, adjustment to infertility was increased compared to control group.
 
Conclusion: group counseling affects increasing adjustment in infertile woman undergoing IVF or ICSI. So it can be concluded this treatment can be used as a complementary therapy beside medical treatments in infertility centers and be more effective on adjustment of infertile women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjustment
  • Counseling
  • Infertility