توزیع عفونت سیتومگالوویروسی در سقط جنین های خودبخودی

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.

2 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

4 کارشناس ارشد زیست سلولی و مولکولی، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: عفونت اولیه سیتومگالوویروس (CMV) در 15/0 تا 2 درصد از تمام بارداری ها رخ می دهد و تا 40 درصد موارد به جنین انتقال می یابد که تعدادی از این موارد به سقط جنین منجر می شوند. عفونت اولیه CMV در 3 ماهه اول بارداری آسیب زایی بیشتری بر روی جنین دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی توزیع عفونت سیتومگالوویروسی در سقط جنین های خودبخودی با تعیین فراوانی موارد عفونت های فعال سیتومگالوویروسی در مادران انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعیدر فاصله زمانی 6 ماه دوم سال 1390، 40 مورد سقط جنین های خود بخودی که به زایشگاه مهر شهر رشت مراجعه کرده بودند از نظر عفونت های فعال سیتومگالوویروسی مادر (اولیه و مجدد) با روش الیزا مورد سنجش آنتی بادی های سرمی CMV-IgG، CMV-IgM و CMV-IgG avidity قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر انجام شد. 05/0 p≤معنا دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: شیوع سرمی مثبت CMV-IgG در زنان مورد مطالعه 100% بود و همگی سرم مثبت با تیترهای سرمی بالا (بیشتر یا مساوی RU/ml60) بودند. تعداد 7 نفر (5/17%) از افراد مورد مطالعه، عفونت اولیه CMV-IgM مثبت وCMV-IgG avidity  پایین داشتند و فراوانی این دو نوع عفونت در موارد بروز سقط جنین معنی دار بود (0001/0=p).
نتیجه گیری: داشتن تیتر سرمی مثبت و حتی تیترهای بالای CMV-IgG به معنای مصونیت کامل مادر نیست و مانع بروز عفونت فعال دوباره نمی شود. غربالگری دوران بارداری باCMV-IgG ، راهنمای با ارزشی نخواهد بود ولی چون فراوانی عفونت اولیه سیتومگالوویروسی در موارد سقط جنین های خود بخودی به طور معنی داری بالا است، بررسی زنان باردار از نظر ابتلاء به عفونت فعال سیتومگالوویروسی با انجام آزمون CMV-IgG  و  IgG avidity CMV- مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of Cytomegalovirus Infection in Spontaneous Abortion

نویسندگان [English]

  • Armaghan Janan 1
  • Hamidreza Honarmand 2
  • Noor Amirmozafari 1
  • Masoumeh Asgharnia 3
  • Arghavan Janan 4
1 M.Sc. of Microbiology, School of Basic Sciences, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran.
4 M.Sc. of Cellular and Molecular Biology, Royan Institute for Biotechnology and Reproductive Biomedicine, Reproductive Medicine Research Center, Jahad section, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Primary Cytomegalovirus (CMV) infection occurs in 0.15-2% of all pregnancies and transfers to fetus up to 40% that some of these cases lead to abortion. Acute CMV infection in first trimester causes the most severe damage on fetus. The aim of this study wasinvestigation the distribution of cytomegalovirus infection in spontaneous abortion cases by investigating the frequency of primary, reinfection and reactivated CMV infections in mothers.
Methods: In this cross sectional study, 40 cases of abortion which were referred to Mehr Fertility Institute of Rasht, Iran during the second 6 month of 2010 were studied for maternal CMV infections (primary, reactivated, and reinfection using ELISA assay to detect antibodies including CMV-IgM ,CMV-IgG and CMV-IgG avidity in sera of mothers. Data were analyzed using Chi-square test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Seroprevalence of positive CMV-IgG in studied women was 100.0% and all of them had high seropositivity rate (≥60RU/ml) as well. About 7 subjects (17.5%) had primary infections (CMW-IgM positive with low CMV-IgG avidity). Frequency of primary cytomegalovirus infection in abortions was statistically significant in cases with abortion (p= 0.0001).
Conclusion: Results of the present study showed seropositivity to CMV-IgG even with high titer is not a good indicator for mother immunity and can not avoid occurrence of reinfection. Screening with CMV-IgG in pregnancy in not valuable but regarding to high rate frequency of primary infection in abortions, it seems that survey of pregnant women for these infections with measuring CMV-IgM and CMV-IgG avidity is worthy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abortion/Spontaneous
  • Cytomegalovirus
  • Distribution