بررسی وضعیت مزاج شخصی و رحم در زنان نابارور مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری بیمارستان ولیعصر (عج) تهران در سال 1391

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه طب سنتی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

5 دانشیار گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت رحم در لانه گزینی جنین و افزایش قدرت باروری، به نظر می‌رسد دست‏یابی به روش‏های عینی برای ارزیابی وضعیت سلامت رحم می ‏تواند در بالا بردن موفقیت روش های درمانی نقش بسزایی داشته باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت و تعیین ارتباط بین مزاج شخص و رحم در زنان نابارور مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری بیمارستان ولیعصر انجام شد.
روش‏ کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی (مقطعی) در تابستان سال 1391 در درمانگاه طب سنتی بیمارستان امام خمینی با همکاری درمانگاه ناباروری بیمارستان ولیعصر انجام شد. ابتدا پرسشنامه تعیین مزاج فرد و مزاج رحم برای افراد مورد مطالعه تکمیل شد و مزاج فرد و مزاج رحم 54 زن نازا تعیین شد. فراوانی سوء مزاج‏های رحمی و ارتباط بین مزاج و مزاج رحم نیز به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS (نسخه 17) و فراوانی متغیرهای کمی با میانگین و انحراف معیار و فراوانی متغیرهای کیفی با تعداد و درصد بیان شد. برای بررسی همبستگی بین مزاج رحم با مزاج کل بدن از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. (05/0>p معنی دار تلقی شد)
یافته ها: شایع ترین سوء مزاج رحم در زنان نازا در بین سوء مزاج های مفرد، سوء مزاج بارد و سوء مزاج رطب و در بین سوء مزاج‏های مرکب، بارد رطب بود. همچنین ارتباط معنی‏داری بین مزاج شخص و مزاج رحم به دست آمد (04/0p=).
نتیجه گیری: با توجه به شیوع سردی مزاج در زنان نازا و شیوع سوء مزاج بارد رطب در رحم زنان نازا، می‏توان گفت که وجود این علائم در زنان، می‏تواند پیش‏بینی کننده نازایی باشد. همچنین با کاربرد اقدامات پیشگیری کننده و درمانی این سوء مزاج مبتنی بر متون طب سنتی می‏توان با نگرشی جدید به درمان زوجین نازا پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Personal and Uterine Humor in Infertile Women Referred to Vali-E-As Hospital of Tehran, Iran in 2012

نویسندگان [English]

 • Farnaz Sohrabvand 1
 • Esmail Nazem 2
 • Mojgan Tansaz 3
 • Mansoor Keshavarz 2
 • Fataneh Hashem Dabaghian 4
 • Alireza Nikbakht Nasrabady 5
 • Seyyed Ashraf-Aldin Ghooshehghir 4
 • Soodabeh Bioos 2
 • Roshanak Mokaberinejad 3
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, Research Institute for Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Associate Professor, Department of Internal Surgery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Regarding the importance of uterus in implantation of the embryo and increased fertility, having access to objective methods for assessing uterine health status could play an important role in enhancing the success rates of treatment modalities. This study was performed to evaluate and determine the relationship between the personal and uterine temperaments in infertile women.
Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted in the traditional medicine clinic of Imam Khomeini hospital in collaboration with the infertility clinic of Vali-e-Asr hospital of Tehran, Iran. First, the personal and uterine temperament questionnaires of the study group were completed and the personal and uterine temperaments of 54 infertile women were designated. The frequency of uterine dystemperaments and the relationship between individual and uterine temperaments were determined. Data were analyzed using SPSS software version 17 and the frequency of quantitative variables was expressed using mean and standard deviations and frequencies of qualitative variables were shown by numbers and percentages. To evaluate the correlation between the uterine and the whole body temperaments, Spearman's correlation coefficient test was used. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The most prevalent uterine dystemperaments in infertile women were the cold and the wet dystemperaments in simple dystemperaments and the cold and wet dystemperament in compound ones. Also a significant relationship was seen between the personal and uterine temperaments (p=0.04).
Conclusion: Due to the prevalence of cold temperament in infertile women and cold and wet dystemperament in their uterus, it can be considered that the presence of these symptoms in women can predict the infertility. Also by application of preventive measures and treatment of this dystemperament according to traditional medical texts, the infertile couple can be treated with a new approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infertility
 • Infertility/Female
 • Temperament
 • Traditional Medicine