دوره و شماره: دوره 16، شماره 88، اسفند 1392، صفحه 1-28 (هفته دوم اسفند ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. چالش های انتخاب اهداء کننده: تجربیات زوجین نابارور ایرانی استفاده کننده از روش های اهدایی کمک باروری

صفحه 1-13

رباب لطیف نژاد رودسری؛ فاطمه هادی زاده طلاساز؛ معصومه سیمبر؛ نیره خادم غائبی


2. تأثیر دوز بالای ویتامین D خوراکی در کاهش درد لگنی در قاعدگی دردناک اولیه

صفحه 14-20

مریم زنگنه؛ فیروزه ویسی؛ انیس‌الدوله نانکلی؛ منصور رضایی؛ مینا عطائی