دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، شهریور 1392 (هفته دوم شهریور ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارتباط سلامت روانی و استرس شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان های شهر کرمان در سال 1390

صفحه 1-9

ناصر هاشمی نژاد؛ سمیه رحیمی مقدم؛ مصطفی محمدیان؛ فاطمه امیری


3. تأثیر امواج الکترومغناطیسی گوشی تلفن همراه بر پارامترهای آزمایش اسپرموگرام انسان: یک مطالعه In-vitro

صفحه 19-25

سمیه مکوندی؛ حمیده یزدی زاده؛ مسعود یزدی زاده؛ وحیده ذاکرحسینی؛ راضیه مدیحی