دوره و شماره: دوره 16، شماره 51، خرداد 1392 (هفته اول خرداد ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. تعیین ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و میزان فریتین سرم زنان باردار (سه ماهه سوم بارداری)

صفحه 1-6

ناهید شهبازیان؛ احمد بهروز؛ افسانه گرمسیری؛ لیلا یزدان پناه