دوره و شماره: دوره 16، شماره 84، بهمن 1392، صفحه 1-25 (هفته دوم بهمن ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه سطوح سرمی لپتین و آدیپونکتین در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم

صفحه 1-9

علی خسروبیگی؛ مژگان کاویانی؛ حسن احمدوند؛ مهسا نسیمی دوست


2. بررسی تأثیر آموزش های جنسی مبتنی بر آموزه های دینی بر سازگاری زناشویی زنان متأهل

صفحه 10-19

صدیقه یوسف زاده؛ فاطمه نامنی؛ ناهید گلمکانی؛ مونا نجف نجفی؛ مهدی ابراهیمی؛ مرتضی مدرس غروی


3. تأثیر درناژ بندناف بر طول مرحله سوم زایمان در زنان نخست زا

صفحه 20-25

شیرین زرگر شوشتری؛ سمیه مکوندی؛ سارا میرزائیان؛ آراسته بسطامی